Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning, overgangstermijn[Regeling vervallen per 08-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 07-03-2013

Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning, overgangstermijn

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt goedgekeurd dat er een overgangstermijn tot 1 april 2013 geldt als een op 31 december 2012 bestaande aflossingsvrije hypotheek wordt omgezet in een hypotheek met daaraan gekoppeld een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW).

Door de inwerkingtreding van de Wet fiscale herziene behandeling eigen woning vervallen met ingang van 1 januari 2013 de fiscale faciliteiten voor nieuwe KEW’s, SEW’s of BEW’s. Voor de omzettingen van bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 naar een KEW, SEW of BEW in box 1 is een overgangstermijn tot 1 april 2013 opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 20011. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer2 heeft het kabinet aangegeven dat het billijk is dat er eenzelfde overgangstermijn zal gelden voor bijvoorbeeld de omzetting van een geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek in een (bank-)spaarhypotheek.3 Naar aanleiding van deze toezegging, keur ik, vooruitlopend op opname in een wettelijke regeling, het volgende goed.

Goedkeuring [Vervallen per 08-03-2013]

Ik keur goed dat een belastingplichtige voor een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld tot 1 april 2013 een KEW, SEW of BEW kan aangaan, die vervolgens valt onder het overgangsrecht voor zulke producten zoals dit is vastgelegd in Hoofdstuk 10bis van de Wet inkomstenbelasting 2001. Deze overgangstermijn geldt dus voor:

 • 1. de omzetting van een volledig aflossingsvrije hypotheek in een (gedeeltelijke) (bank)spaar- of beleggingshypotheek en

 • 2. het verhogen van een bestaande KEW, SEW of BEW in een hypotheek met daaraan gekoppeld een KEW, SEW of BEW waarbij de uitkering vóór deze verhoging nog niet voorzag in de aflossing van het gehele schuldbedrag.

Voorwaarden [Vervallen per 08-03-2013]

Ik stel hierbij de volgende voorwaarden:

 • De belastingplichtige moet op 31 december 2012 beschikken over een eigen woning en een eigenwoningschuld.

 • De hoogte van het gegarandeerde kapitaal voor de KEW, SEW en BEW mag niet hoger zijn dan het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld op 31 december 2012. Het product valt ook onder het overgangsrecht als een gegarandeerd kapitaal ontbreekt maar het op grond van de betreffende overeenkomst zoals die luidde op 31 december 2012 te betalen bedrag (premie of inleg) niet is verhoogd.

Inwerkingtreding [Vervallen per 08-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 21 december 2012,

De

staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

 • ^ [1]

  Artikel 10bis.2, derde lid

 • ^ [2]

  Kamerstukken I, 33 405, Memorie van antwoord; blz. 6-7

 • ^ [3]

  Nota naar aanleiding van het verslag die op vrijdag 14 december 2012 door de minister voor Wonen en Rijksdienst is aangeboden aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal.