Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling doden van dieren 2012[Regeling vervallen per 01-07-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2014

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ/12373702, houdende regels ter uitvoering van Verordening ( EG), nr. 1099/2009 (Regeling doden van dieren 2012)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PbEU 2009, L 303);

Gelet op artikel 44, eerste, tweede en negende lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 7 en 8 van het Besluit doden van dieren en de artikelen 3 en 4 van het Besluit ritueel slachten;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 1. definities [Vervallen per 01-07-2014]

 • Minister: Minister van Economische Zaken.

Artikel 2. bevoegde autoriteit [Vervallen per 01-07-2014]

De Minister is de bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 6, vierde lid, 7, derde lid, 9, eerste lid, 13, tweede, derde en vierde lid, 14, tweede lid, 17, vijfde lid, 18, 20, 21 en 22 van Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Artikel 3. strafbaarstelling [Vervallen per 01-07-2014]

Het is verboden in strijd te handelen met de artikelen 3, 4, eerste en vierde lid, 5, eerste, tweede en vierde lid, 6, eerste, tweede en vierde lid, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, eerste en tweede lid, 15, eerste tot en met derde lid, 16, eerste tot en met vierde lid, 17, 19, 21, zesde lid, 24 en 28, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Hoofdstuk 2. Nationale gidsen voor goede praktijken [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 4. nationale gidsen voor goede praktijken [Vervallen per 01-07-2014]

Hoofdstuk 3. Opleidingen [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 5. goedkeuring opleidingsprogramma’s [Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De Minister keurt een opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van Verordening (EG) nr. 1099/2009 goed indien:

  • a. het programma is opgesteld en wordt uitgevoerd door een instelling die schriftelijk aantoont dat zij beschikt over een stelsel van integrale kwaliteitszorg en kwaliteitsborging op grond waarvan zeker is gesteld dat het onderricht onafhankelijk, toereikend en doelmatig wordt gegeven door voldoende deskundig personeel op het gebied van dieren en dierenwelzijn;

  • b. opleidingsprogramma voorziet in voldoende theoretisch en praktisch onderricht voor het kunnen verrichten van activiteiten als bedoeld in artikel 7, tweede en derde lid, van Verordening (EG) nr. 1099/2009 en betreffende de onderwerpen in bijlage IV van die verordening voor alle betrokken diersoorten dan wel diercategorieën en

  • c. het opleidingsprogramma, onverminderd het bepaalde in onderdeel b, voorziet in opleidingsmodules voor onderscheiden activiteiten als bedoeld in onderdeel b, of voor specifieke diersoorten of diercategorieën.

 • 2 Een kwaliteitssysteem dat is gecertificeerd op de norm ISO 9001:2008 voldoet in ieder geval aan het vereiste, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

Artikel 6. examens [Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Een examen als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 1099/2009, wordt afgenomen door een door de Minister aangewezen instelling.

 • 2 Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, geschiedt uitsluitend indien de instelling:

  • a. schriftelijk aantoont dat zij beschikt over een stelsel van integrale kwaliteitszorg en kwaliteitsborging op grond waarvan zeker is gesteld dat examens op onafhankelijke wijze worden afgenomen en

  • b. beschikt over een reglement waarin onder meer is vastgelegd aan welke eisen dient te worden voldaan om een examen te mogen afleggen, wanneer examens worden afgenomen, de wijze waarop het resultaat wordt beoordeeld, wie gerechtigd is het examen bij te wonen en een regeling voor geschillen.

 • 3 Een kwaliteitssysteem dat is gecertificeerd op de norm ISO/IEC 17024:2009 of 2012 voldoet in ieder geval aan het vereiste, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a.

 • 4 Het reglement, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, behoeft de goedkeuring van de Minister.

 • 5 De Minister keurt het reglement, bedoeld in het tweede lid, goed indien zeker is gesteld dat kennis en kunde voor het verrichten van activiteiten als bedoeld in artikel 7, tweede en derde lid, en de onderwerpen in bijlage IV van Verordening (EG) nr. 1099/2009, voldoende en door personen met de daartoe benodigde expertise wordt getoetst en indien het voldoet aan de overige eisen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b.

Artikel 7. getuigschrift van vakbekwaamheid [Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Een getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1099/2009 wordt verstrekt door de instelling, bedoeld in artikel 6, eerste lid, die het afsluitend examen heeft afgenomen indien het examen met voldoende resultaat is afgelegd.

 • 2 Een getuigschrift van vakbekwaamheid wordt niet verstrekt indien niet is voldaan aan het vereiste, bedoeld in artikel 21, zesde lid, van Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Artikel 8. voorlopige getuigschriften van vakbekwaamheid [Vervallen per 01-07-2014]

 • 2 Artikel 7, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op het verstrekken van voorlopige getuigschriften van vakbekwaamheid als bedoeld in het eerste lid.

Hoofdstuk 4. Overig [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 9. indiening aanvragen [Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Verzoeken om beoordeling als bedoeld in artikel 4 worden ingediend bij de Minister.

 • 2 Aanvragen tot goedkeuring of aanwijzing als bedoeld in de artikelen 5 en 6 worden ingediend bij de Minister.

 • 3 Aanvragen voor een voorlopig getuigschrift van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 8 worden ingediend bij een instelling die is aangewezen op grond van artikel 6, eerste lid.

 • 4 Aanvragen als bedoeld in artikel 8 kunnen collectief namens betrokken personen door de werkgever van die personen worden gedaan en bevatten de namen, adressen en geboortegegevens van de betrokken personen alsmede de overige gegevens, bedoeld in artikel 21, vijfde lid, van Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Hoofdstuk 5. Overgangsrechtelijke voorzieningen en slotbepalingen [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Getuigschriften van vakbekwaamheid voor het doden van dieren die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling in de periode te rekenen vanaf 1 januari 2012 tot 1 januari 2013 zijn verstrekt door SVO Lobex BV te Houten, en certificaten van de cursus “Euthanasie van nertsen" zijn gelijkgesteld aan getuigschriften van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 7.

 • 2 Ten behoeve van personen als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 1099/2009 wordt door instellingen als bedoeld in artikel 5 in hun opleidingsprogramma voorzien in een verkorte cursus op basis waarvan door een instelling aangewezen op grond van artikel 6 aan hen een getuigschrift van vakbekwaamheid overeenkomstig artikel 7 kan worden verstrekt.

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2014]

De Regeling doden van dieren wordt ingetrokken.

Artikel 12. inwerkingtreding [Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling doden van dieren 2012

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.