Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bestuursprocesrecht op enige onderdelen te verbeteren en te vereenvoudigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Deel A. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten

Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie).]

Deel B. Wijziging van andere wetten

Ministerie van Algemene Zaken

Artikel I

[Red: Wijzigt de Crisis- en herstelwet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Noodwet voedselvoorziening.]

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel III

[Red: Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Kieswet.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen.]

Artikel IXa

[Red: Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet opheffing particuliere banken van leening.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders.]

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Sanctiewet 1977.]

Ministerie van Defensie

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Kaderwet dienstplicht.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Militaire Ambtenarenwet 1931.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Uitkeringswet gewezen militairen.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.]

Ministerie van Economische Zaken

Artikel XVIIa

[Red: Wijzigt de Dienstenwet.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Elektriciteitswet 1998.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Gaswet.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Hamsterwet.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Kaderwet EZ-subsidies.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Mededingingswet.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Metrologiewet.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Mijnbouwwet.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Overgangswet elektriciteitsproductiesector.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Postwet 2009.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Prijzennoodwet.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Prijzenwet.]

Artikel XXIX

[Vervallen]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt de Telecommunicatiewet.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Waarborgwet 1986.]

Artikel XXXII

[Vervallen]

Artikel XXXIII

[Red: Wijzigt de Wet handhaving consumentenbescherming.]

Artikel XXXIIIa

[Red: Wijzigt de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie.]

Artikel XXXIIIb

[Red: Wijzigt de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden.]

Artikel XXXIV

[Red: Wijzigt de Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding.]

Artikel XXXV

[Red: Wijzigt de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997.]

Artikel XXXVI

[Vervallen]

Artikel XXXVII

[Red: Wijzigt de Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma.]

Artikel XXXVIII

[Red: Wijzigt de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001.]

Artikel XXXIX

[Red: Wijzigt de Winkeltijdenwet.]

Ministerie van Financiën

Artikel XL

[Red: Wijzigt de Aanpassingswet euro.]

Artikel XLI

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XLII

[Red: Wijzigt de Goedkeuringswet Overeenkomst ex artikel K.3 Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (Trb. 1998, 174).]

Artikel XLIII

[Red: Wijzigt de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994.]

Artikel XLIV

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XLV

[Red: Wijzigt de Wet op de Accountants-administratieconsulenten.]

Artikel XLVI

[Vervallen]

Artikel XLVIa

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XLVII

[Red: Wijzigt de Wet op de Registeraccountants.]

Artikel XLIX

[Red: Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel L

[Red: Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]

Artikel LI

[Red: Wijzigt de Wet toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel LII

[Red: Wijzigt de Wet toezicht financiële verslaggeving.]

Artikel LIII

[Red: Wijzigt de Wet toezicht trustkantoren.]

Artikel LIV

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Ministerie van Justitie

Artikel LV

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel LVa

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 8.]

Artikel LVI

[Red: Wijzigt de Goedkeuringswet DIS-Overeenkomst.]

Artikel LVII

[Red: Wijzigt de Goedkeuringswet Europol-Overeenkomst en Protocol inzake Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst.]

Artikel LVIII

[Vervallen]

Artikel LIX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Nederlands-Duits Executieverdrag.]

Artikel LX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap.]

Artikel LXI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap.]

Artikel LXII

[Red: Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]

Artikel LXIII

[Red: Wijzigt de Wet aansprakelijkheid olietankschepen.]

Artikel LXIV

[Red: Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel LXV

[Red: Wijzigt de Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.]

Artikel LXVII

[Vervallen]

Artikel LXVIII

[Red: Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel LXIX

[Red: Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel LXIXa

[Red: Wijzigt de Wet politiegegevens.]

Artikel LXX

[Red: Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]

Artikel LXXI

[Red: Wijzigt de Wet schadefonds olietankschepen.]

Artikel LXXIa

[Red: Wijzigt de Wet tijdelijk huisverbod.]

Artikel LXXII

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel LXXIII

[Red: Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

Artikel LXXIV

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek enz. (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen).]

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel LXXV

[Red: Wijzigt de Boswet.]

Artikel LXXVI

[Red: Wijzigt de Diergeneesmiddelenwet.]

Artikel LXXVII

[Red: Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.]

Artikel LXXVIII

[Red: Wijzigt de Kaderwet diervoeders.]

Artikel LXXIX

[Red: Wijzigt de Landbouwkwaliteitswet.]

Artikel LXXX

[Red: Wijzigt de Landbouwwet.]

Artikel LXXXI

[Red: Wijzigt de Meststoffenwet.]

Artikel LXXXII

[Red: Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]

Artikel LXXXIII

[Red: Wijzigt de Plantenziektenwet.]

Artikel LXXXIV

[Red: Wijzigt de Reconstructiewet concentratiegebieden.]

Artikel LXXXV

[Red: Wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.]

Artikel LXXXVI

[Red: Wijzigt de Wet inrichting landelijk gebied.]

Artikel LXXXVII

[Red: Wijzigt de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.]

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel LXXXVIII

[Red: Wijzigt de Experimentenwet onderwijs.]

Artikel LXXXIX

[Red: Wijzigt de Monumentenwet 1988.]

Artikel XC

[Red: Wijzigt de Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen.]

Artikel XCI

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel XCII

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel XCIII

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel XCIV

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel XCV

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel XCVI

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel XCVII

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel XCVIII

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel XCIX

[Red: Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet.]

Artikel C

[Red: Wijzigt de Liquidatiewet ongevallenwetten.]

Artikel CI

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel CII

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel CIII

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel CIV

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel CV

[Red: Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]

Artikel CVI

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel CVII

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel CVIII

[Red: Wijzigt de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel CIX

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel CX

[Red: Wijzigt de Wet privatisering FVP.]

Artikel CXI

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel CXII

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel CXIII

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel CXIV

[Vervallen]

Artikel CXV

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel CXVI

[Red: Wijzigt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.]

Artikel CXVII

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel CXVIII

[Red: Wijzigt de Loodsenwet.]

Artikel CXIX

[Red: Wijzigt de Ontgrondingenwet.]

Artikel CXX

[Red: Wijzigt de Spoedwet wegverbreding.]

Artikel CXXI

[Red: Wijzigt de Spoorwegwet.]

Artikel CXXII

[Red: Wijzigt de Tracéwet.]

Artikel CXXIII

[Red: Wijzigt de Waterwet.]

Artikel CXXIV

[Red: Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel CXXV

[Red: Wijzigt de Wedervergeldingswet zeescheepvaart.]

Artikel CXXVI

[Red: Wijzigt de Wet bereikbaarheid en mobiliteit.]

Artikel CXXVII

[Red: Wijzigt de Wet bestrijding ongevallen Noordzee.]

Artikel CXXVIII

[Red: Wijzigt de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot.]

Artikel CXXIX

[Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Artikel CXXX

[Red: Wijzigt de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.]

Artikel CXXXI

[Red: Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]

Artikel CXXXII

[Red: Wijzigt de Wet vervoer over zee.]

Artikel CXXXIII

[Red: Wijzigt de Wet wegvervoer goederen.]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel CXXXIV

[Red: Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel CXXXV

[Red: Wijzigt de Geneesmiddelenwet.]

Artikel CXXXVI

[Red: Wijzigt de Tabakswet.]

Artikel CXXXVII

[Red: Wijzigt de Warenwet.]

Artikel CXXXVIII

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]

Artikel CXXXIX

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

Artikel CXI

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]

Artikel CXLI

[Red: Wijzigt de Wet geneesmiddelenprijzen.]

Artikel CXLII

[Red: Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]

Artikel CXLIII

[Red: Wijzigt de Wet op de jeugdzorg.]

Artikel CXLIV

[Red: Wijzigt de Wet toelating zorginstellingen.]

Artikel CXLV

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel CXLVI

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel CXLVII

[Red: Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel CXLVIII

[Red: Wijzigt de Huisvestingswet.]

Artikel CXLIX

[Red: Wijzigt de Interimwet stad-en-milieubenadering.]

Artikel CL

[Red: Wijzigt de Kadasterwet.]

Artikel CLI

[Red: Wijzigt de Kernenergiewet.]

Artikel CLII

[Red: Wijzigt de Leegstandwet.]

Artikel CLIIa

[Red: Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]

Artikel CLIII

[Red: Wijzigt de Wet ammoniak en veehouderij.]

Artikel CLIV

[Red: Wijzigt de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting.]

Artikel CLV

[Red: Wijzigt de Wet bescherming Antarctica.]

Artikel CLVI

[Red: Wijzigt de Wet bodembescherming.]

Artikel CLVII

[Red: Wijzigt de Wet geluidhinder.]

Artikel CLVIII

[Red: Wijzigt de Wet inzake de luchtverontreiniging.]

Artikel CLIX

[Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel CLX

[Red: Wijzigt de Wet op de architectentitel.]

Artikel CLXI

[Red: Wijzigt de Wet ruimtelijke ordening.]

Artikel CLXII

[Red: Wijzigt de Woningwet.]

Deel Ba. Samenloop met andere wetswijzigingen

Artikel I. (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven, 31 898)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel II. (Elektriciteitswet 1998, 32 588)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel III. (Herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten, 32 667)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel IV. (Huisvestingswet 20.., 32 271)

[Red: Wijzigt de Huisvestingswet 20...]

Artikel V. (Invoeringswet geluidproductieplafonds, 32 625)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel VI. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens, Stb. 2008, 561)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel VII. (Wijziging Telecommunicatiewet, 31 412)

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht en de Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005.]

Artikel VIII. (Warmtewet, 29 048)

[Red: Wijzigt de Warmtewet en de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel IX. (Wet college voor de rechten van de mens, 32 467)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XI. (Wet revitalisering generiek toezicht, 32 389)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XII. (Wet strategische diensten, 32 665)

[Red: Wijzigt de Wet strategische diensten.]

Artikel XIII. (Wet dieren)

[Red: Wijzigt de Wet dieren.]

Artikel XIV. (Wijziging Wet wapens en munitie en Flora- en faunawet, Stb. 2011, 447)

[Red: Wijzigt de Wet wapens en munitie en de Flora- en faunawet.]

Artikel XV. (Wet verbod pelsdierhouderij, 30 826 en 33 076)

[Red: Wijzigt de Levensloopregeling sector Rechterlijke Macht en de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel XVI. (Wet op het accountantsberoep, 33 025)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XVII. (Wet bekostiging financieel toezicht, 33 057)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XVIII. (Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen, 33 059)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XIX. (Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet, 32 814)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Deel C. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 1

 • 1 Het recht zoals dit gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing op:

  • a. bezwaar of beroep tegen een voor dat tijdstip bekendgemaakt besluit;

  • b. hoger beroep, verzet of beroep in cassatie tegen een voor dat tijdstip bekendgemaakte uitspraak;

  • c. een verzoek om herziening van een voor dat tijdstip bekendgemaakte uitspraak;

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een verzoek om voorlopige voorziening.

 • 3 Het oude recht blijft van toepassing op het hoger beroep, indien:

  • a. dat recht ingevolge het eerste lid van toepassing is op het beroep,

  • b. ingevolge dat recht hoger beroep kon worden ingesteld, en

  • c. toepassing van het nieuwe recht zou leiden tot het vervallen van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen.

Artikel 1a

Onze Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zenden binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deel A,artikel I, onderdeel YYY, aan de Staten-Generaal een verslag over de wijze waarop artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 3

Deze wet wordt aangehaald als: Wet aanpassing bestuursprocesrecht.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 20 december 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten