Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit wijziging Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 (toelichting op 1-1-h)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 december 2012, nummer WBN 2012/9, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Vreemdelingencirculaire 2000;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003.]

Artikel II

De in artikel I genoemde wijzigingen zijn niet van toepassing op verklaringen tot verkrijging van het Nederlanderschap en verzoeken om verlening van het Nederlanderschap ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

L. Mulder,

Directeur-generaal Vreemdelingenzaken.