Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Deelregeling Vormgeving[Regeling vervallen per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter bevordering van de kwaliteit van vormgeving in brede zin en vanuit een culturele invalshoek haar maatschappelijke en economische meerwaarde te vergroten

Artikel 1. Doelstellingen Deelregeling Vormgeving [Vervallen per 01-01-2017]

Deze deelregeling is van toepassing op projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en vernieuwing van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Daarbij gaat het ook om het versterken van de samenwerking tussen ontwerpers en producenten. En voor projecten die de belangstelling voor de culturele, maatschappelijke of economische meerwaarde van vormgeving stimuleren, zowel nationaal als internationaal.

Artikel 2. Reikwijdte [Vervallen per 01-01-2017]

Het Bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Ook kan het Bestuur met toepassing van deze deelregeling Open Oproepen uitschrijven. Subsidies kunnen aangevraagd worden voor projecten, die bijdragen aan doelstellingen van de Deelregeling en bijvoorbeeld gericht zijn op het bevorderen van:

  • artistieke kwaliteit;

  • innovatie;

  • kennisverdieping;

  • talentontwikkeling;

  • crosssectorale samenwerking;

  • cultureel ondernemerschap c.q. voorbeeldig opdrachtgeverschap;

  • internationale positionering ontwerpsector;

  • publieke belangstelling.

Artikel 3. Advies voorafgaand aan subsidieverlening [Vervallen per 01-01-2017]

Het bestuur beslist over de subsidieverlening op basis van het advies van een door het bestuur in te stellen adviesorgaan. Dit adviesorgaan betrekt in zijn oordeel de mate waarin het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Vormgeving.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

J. Rodermond

(directeur/bestuurder).