Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

Geldend van 08-06-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2012, kenmerk: FM 2012/1882 M, houdende regels ten aanzien van samenwerking en informatieverstrekking binnen het Europese Systeem voor financieel toezicht en met de tot dat systeem behorende instanties of de Europese Commissie (Regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 1:69, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • verordening 1093/2010: verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese bankenautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331);

  • verordening 1094/2010: verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331);

  • wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1a

De Nederlandsche Bank neemt bij de uitvoering van haar taak op grond van de wet de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbepalingen in acht.

Tabel 1a. Taakuitoefening Nederlandsche Bank
 

Relevante richtlijnbepalingen:

Korte omschrijving:

Banken Richtlijn depositogarantiestelsels:
 

art. 4, tiende en elfde lid

Uitvoering periodieke stresstests depositogarantiestelsel en bescherming daarbij gebruikte informatie

 

art. 19, tweede lid

Informatievoorziening aan depositohouders over niet langer door het depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s

Banken en beleggingsondernemingen Richtlijn kapitaalvereisten

art. 29, tweede en vierde lid

Aan een beleggingsonderneming die orders m.b.t. financiële instrumenten uitvoert, toestaan om deze instrumenten voor eigen rekening te houden

art. 68, derde lid

Minimale duur publicatie van informatie over bestuurlijke sancties op website

art. 71, eerste en tweede lid

Melding van inbreuken

art. 77, eerste tot en met derde lid

Bevorderen van gebruik interne ratingbenadering

art. 99

Programma voor onderzoek door de toezichthouder

art. 101, tweede en vijfde lid, laatste alinea

Doorlopende toetsing van de toelating om interne benaderingen te hanteren

art. 103, eerste lid

Toepassing van toezichtmaatregelen op banken en beleggingsondernemingen met vergelijkbare risicoprofielen

art. 104, derde lid

Onderzoek passend niveau eigen vermogen

art. 105

Specifieke liquiditeitsvereisten

art. 109, derde lid

Wijze van toepassing regels omtrent interne bedrijfsvoering en governance op dochterondernemingen met zetel in derde land

art. 110, eerste lid

Toepassing toetsings- en evaluatieproces en toezichtsmaatregelen

art. 112, eerste en derde lid

Coördinatie bij de uitoefening van geconsolideerd toezicht

art. 127, tweede lid, tweede alinea, en derde lid

Beoordeling en toepassing gelijkwaardig toezicht op geconsolideerde basis

art. 133, zestiende en achttiende lid

Aankondiging systeemrisicobuffer en hoogte van die buffer

art. 137, tweede lid

Bekendmaking contracyclische bufferpercentage

art. 143, eerste en tweede lid

Openbaarmaking algemene informatie door toezichthouders

art. 144

Openbaarmaking specifieke informatie door toezichthouders

Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen:

art. 3, vierde lid

Algemene samenwerkingsverplichting ten behoeve van afwikkeling

art. 3, zevende lid

Rekening houden met mogelijke gevolgen van besluiten in andere lidstaten waar de entiteit actief is

art. 6, vierde lid

Raadpleging van afwikkelingsautoriteit over herstelplan

art. 11, tweede lid

Informatieverstrekking ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van afwikkelingsplannen

art. 14, eerste en tweede lid

Toezending (groeps)afwikkelingsplannen aan toezichthouders

art. 17, zevende lid

Raadpleging toezichthouder bij en rekening houden met gevolgen van vaststelling alternatieve maatregel voor wegnemen wezenlijke belemmeringen voor afwikkelbaarheid

art. 22

Toesturen goedgekeurde overeenkomsten voor financiële steun binnen de groep

art. 27, tweede lid

Kennisgeving van bevoegdheid tot nemen van vroegtijdige interventiemaatregel vanwege bepaalde overtreding of een snel verslechterende financiële toestand

art. 34, eerste, tweede, vijfde en zesde lid

In acht nemen algemene beginselen met betrekking tot afwikkeling

art. 45, vijftiende lid

Overleg met toezichthouder over vereisten aan en verificatie van MREL en besluitvorming in overeenstemming met procedures voor opstellen en bijhouden van afwikkelingsplannen

art. 47, derde lid

Bij bail-in en AFOMKI rekening houden met waardering, het bedrag dat moet worden afgeschreven of omgezet en de raming van het totaalbedrag aan bail-in

art. 51

Opstellen en uitvoeren bedrijfssaneringsplan bij bail-in met het oog op herkapitalisatie.

art. 54, tweede lid

Beoordeling of het passend is dat de instelling procedurele belemmeringen voor bail-in wegneemt en indien het afwikkelingsplan in bail-in voorziet, of bail-in daadwerkelijk kan worden toegepast

art. 59, achtste en negende lid

Kennisgevings- en raadplegingsvereisten bij vaststelling omtrent levensvatbaarheid instelling

art. 62, eerste tot en met zevende lid

Procedure voor vaststelling levensvatbaarheid instelling

art. 62, negende lid

Uitvoering besluit tot afschrijven of omzetten kapitaalinstrumenten

art. 67, tweede lid

Niet overgaan tot overdracht, omzetting of andere maatregel m.b.t. activa in derde landen bij uiterste twijfelachtigheid over mogelijkheid tot uitvoering daarvan

art. 69, vijfde lid

Rekening houden met gevolgen financiële markten bij opschorting verplichtingen instelling in afwikkeling

art. 70, derde lid

Beperkingen uitoefening zekerheidsrechten consistent opleggen aan groepsentiteiten in afwikkeling

art. 70, vierde lid

Rekening houden met gevolgen financiële markten bij opleggen beperkingen uitoefening zekerheidsrechten

art. 71, zesde lid

Rekening houden met gevolgen financiële markten bij tijdelijke opschorting van beëindigingsrechten

art. 81, derde en vierde lid

Vertrouwelijke kennisgeving dat instelling faalt of waarschijnlijk zal falen en dat dit redelijkerwijs niet zal worden voorkomen met particuliere maatregelen

art. 82, tweede lid

Vereisten aan besluit tot nemen van afwikkelingsmaatregel

art. 83

Procedurele vereisten na nemen afwikkelingsmaatregelen

art. 84, vijfde lid, onderdeel c

Uitwisselen informatie nationale toezichthouders en autoriteiten

art. 87

In acht nemen beginselen besluitvorming groepsafwikkeling

art. 91, tweede lid

Beoordeling waarschijnlijke invloed afwikkelingsmaatregelen op de groep en haar entiteiten in andere lidstaten

art. 112, derde lid

Bekendmaking informatie over opgelegde sancties op website

Financiële conglomeraten Richtlijn financiële conglomeraten

art. 3, negende lid

Beoordelen ontheffingen en evaluatie indicatoren en risicobeoordelingen fico’s

art. 11, vierde lid, tweede alinea

Opstellen coördinatieregeling en deelname aan college

Instellingen voor collectieve belegging in effecten Richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten:

art. 99ter, vierde lid

Bekendmaking informatie over opgelegde sancties op website

Verzekeraars Richtlijn solvabiliteit II

art. 4, vierde lid

Toetsing uitzonderingsvoorwaarden

art. 28

Effecten voor de stabiliteit van de financiële systemen in de EU

art. 31, tweede lid

Bekendmaking van algemene toezichtinformatie

art. 36

Inrichting toezichtproces

art. 231, tweede lid

Beoordeling aanvraag voor een intern model van een groep

art. 237, tweed lid

Beoordeling aanvraag toepassing bijzonder regime voor een groep met geconcentreerd risicobeheer

Artikel 1b

De Autoriteit Financiële Markten neemt bij de uitvoering van haar taak op grond van de wet de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbepalingen in acht.

Tabel 1b. Taakuitoefening Autoriteit Financiële Markten
 

Relevante richtlijnbepalingen:

Korte omschrijving:

Banken en belegggingsondernemingen Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen:

art. 3, vierde lid

Algemene samenwerkingsverplichting ten behoeve van afwikkeling

art. 3, zevende lid

Rekening houden met mogelijke gevolgen van besluiten in andere lidstaten waar de entiteit actief is

art. 6, vierde lid

Toetsing herstelplan door de afwikkelingsautoriteit

art. 11, tweede lid

Informatie ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van afwikkelingsplannen

art. 27, tweede lid

Kennisgeving van bevoegdheid tot nemen van vroegtijdige interventiemaatregel vanwege bepaalde overtreding of een snel verslechterende financiële toestand

art. 59, achtste en negende lid

Kennisgevings- en raadplegingsvereisten bij vaststelling omtrent levensvatbaarheid instelling

art. 81, derde en vierde lid

Vertrouwelijke kennisgeving dat instelling faalt of waarschijnlijk zal falen en dat dit redelijkerwijs niet zal worden voorkomen met particuliere maatregelen

art. 87

In acht nemen beginselen besluitvorming groepsafwikkeling

art. 112, derde lid

Bekendmaking informatie over opgelegde sancties op website

Instellingen voor collectieve belegging in effecten Richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten:
 

art. 99ter, vierde lid

Bekendmaking informatie over opgelegde sancties op website

Artikel 2

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten nemen bij de uitvoering van hun taken op grond van de wet de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbepalingen betreffende samenwerking en informatieverstrekking in acht.

Tabel 2. Grensoverschrijdende samenwerking en informatieverstrekking

 

Relevante richtlijnbepalingen:

Korte omschrijving:

Banken Richtlijn depositogarantiestelsels:

art. 10, tiende lid

Informatie aan EBA inzake onder het Nederlandse depositogarantiestelsel aangehouden gegarandeerde deposito’s en de financiële middelen in het depositogarantiefonds

art. 14, tweede lid

Verplichtingen in het kader van samenwerking met andere depositogarantiestelsels

art. 14, vierde lid

Informatie-uitwisseling inzake depositogarantiestelsels

art. 17, eerste lid

Informatie aan EBA in het kader van vergunningverlening over het depositogarantiestelsel dat op een bank van toepassing is

   
Banken en beleggingsondernemingen Richtlijn kapitaalvereisten

art. 20, eerste, derde en vijfde lid

Informatie inzake governance, verlening en intrekking van een vergunning (banken)

 

art. 37

Informatie inzake weigeren van opening bijkantoor en van wijziging werkzaamheden (banken)

 

art. 41, tweede lid

Verzoek om bijstand EBA (banken)

 

art. 43, vijfde lid

Informatie over voorzorgsmaatregelen en verzoek om bijstand EBA (banken)

 

art. 47, tweede lid

Informatie inzake verlening vergunning bijkantoren derdelandbanken

 

art. 50, tweede tot en met vijfde lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting inzake liquiditeit en verzoek bijstand EBA

 

art. 52, derde lid

Informatie-uitwisseling inzake controles op bijkantoren

 

art. 57, vijfde lid

Informatie aan EBA inzake informatie-uitwisseling

 

art. 69, eerste tot en met derde lid

Informatie-uitwisseling inzake sancties

 

art. 75, eerste en derde lid

Informatie inzake beloningsbeleid

 

art. 103, tweede lid

Informatie aan EBA over toepassing van toezichtmaatregelen op banken en beleggingsondernemingen met vergelijkbare risicoprofielen

 

art. 107, eerste lid

Informatie aan EBA over toetsingen en evaluaties door toezichthouders

 

art. 111, zesde lid

Informeren Commissie en EBA voor onderlinge afspraken toezichthouders

 

art. 113, eerste tot en met vierde lid

Coördinatie van besluitvorming door nationale toezichthouders bij groepstoezicht

 

Art. 114, tweede lid

Informatieverstrekking bij noodsituaties aan toezichthouders andere lidstaten

 

art. 120, derde lid

Informatie over de toepassing van bepalingen van deze richtlijn op een gemengde financiële holding

 

art. 125, derde lid

Opstellen lijsten met holdings t.b.v. toezichthouders andere lidstaten, Commissie en EBA

 

art. 131, zevende lid

Informatie over systeemrelevantiebuffers

 

art. 133, elfde tot en met veertiende lid

Informatie-uitwisseling en vaststelling inzake systeemrisicobufferpercentage

     
  Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen:
 

art. 4, zevende lid

Informatie aan EBA inzake toepassing regels over herstel- en afwikkelingsplannen

 

art. 7, derde lid

Informatie inzake groepsherstelplannen

 

art. 11, tweede lid

Informatie ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van afwikkelingsplannen

 

art. 14, eerste en tweede lid

Toesturen (groeps)afwikkelingsplannen

 

art. 22

Toesturen goedgekeurde overeenkomsten voor financiële steun binnen de groep

 

art. 25, derde lid

Kennisgeving goedkeuren, verbieden of beperken financiële steun

 

art. 25, vierde lid

Bezwaren voorleggen aan EBA inzake verbieden of beperken financiële steun

 

art. 25, zesde lid, tweede volzin

Kennisgeving verlenen financiële steun

 

art. 25, zevende lid

Verzoek aan consoliderende toezichthouder tot herbeoordeling groepsafwikkelingsplan of herzien herstelplan

 

art. 30, eerste tot en met vijfde en zevende lid

Coördinatie vroegtijdige-interventiemaatregelen en aanstelling van een tijdelijk bewindvoerder ten aanzien van groepen

 

art. 35, zevende lid

Overwegen aanstellen één bijzondere bestuurder voor een groep

 

art. 44, twaalfde lid

Kennisgeving Europese Commissie over uitsluiten van bepaalde passiva van bail-in

 

art. 45, zestiende lid

Kennisgeving aan EBA van MREL-vereisten voor alle entiteiten

 

art. 59, achtste en negende lid

Kennisgevings- en raadplegingsvereisten bij vaststelling omtrent levensvatbaarheid instelling

 

art. 62, eerste en achtste lid

Kennisgeving overweging vaststelling en gezamenlijke besluitvorming omtrent levensvatbaarheid instelling

 

art. 81, derde en vierde lid

Vertrouwelijke kennisgeving dat instelling faalt of waarschijnlijk zal falen en dat dit redelijkerwijs niet zal worden voorkomen met particuliere maatregelen

 

art. 83, eerste tot en met derde lid

Procedurele vereisten na nemen afwikkelingsmaatregelen

 

art. 87

In acht nemen beginselen besluitvorming groepsafwikkeling

 

art. 88, eerste tot en met derde, vijfde en zesde lid

Oprichting van, deelname aan en voorzitten van afwikkelingscolleges

 

art. 89

Oprichting en functioneren van Europese afwikkelingscolleges

 

art. 91, eerste, zevende en negende tot en met dertiende lid

Besluitvorming en procedures bij groepsafwikkeling waarbij een dochteronderneming van de groep is betrokken

 

art. 92, met uitzondering van het vierde lid

Besluitvorming en procedures bij groepsafwikkeling

 

art. 113, eerste lid

Kennisgeving aan EBA van opgelegde sancties als bedoeld in artikel 111 van de richtlijn alsmede de status van eventueel ingestelde beroepen en resultaat daarvan

     
Beleggingsinstellingen Richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen:

art. 24, vijfde lid

Informatie inzake beheersing systeemrisico’s

art. 25

Informatie inzake hefboomfinanciering

art. 38, zesde lid

Informatie inzake naleving richtsnoeren en aanbevelingen ESMA

 

art. 45, vierde tot en met negende lid

Informatie inzake niet-naleving regels door beheerder

 

art. 46, derde lid

Informatie inzake niet-naleving regels door beheerder derde land

 

art. 48, derde lid

Informatie inzake opgelegde sancties

 

art. 50, eerste lid

Algemene samenwerkingsverplichting

 

art. 50, vierde en vijfde lid

Informatie inzake samenwerkingsregelingen

 

art. 52

Informatie-uitwisseling met derde landen

 

art. 53

Informatie-uitwisseling inzake potentiële systeemimplicaties van activiteiten van beheerders

 

art. 54, eerste, tweede en derde lid

Verificatie en inspectie ter plaatse

 

art. 67, derde lid

Informatie ten behoeve van advies ESMA derdelandenbeleid

     
Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten Richtlijn markten voor financiële instrumenten:

art. 5, derde lid

Informatie inzake verlening van een vergunning

art. 8, zevende alinea

Informatie inzake intrekken van een vergunning

art. 15, eerste lid

Informatie inzake moeilijkheden in een derde land

 

art. 15, vierde lid

Informatie inzake moeilijkheden in een derde land

 

art. 27, tweede lid

Informatie inzake indeling aandelenklasse

 

art. 31, tweede lid, vierde alinea

Informatie verstrekking op verzoek van ESMA

 

art. 36, zesde lid

Informatie inzake intrekking van een vergunning

 

art. 41, tweede lid

Informatie inzake opschorting van de handel

 

art. 47

Informatie inzake (wijzigingen in) een lijst met gereglementeerde markten

 

art. 42, zesde lid

Informatie verstrekking op verzoek van ESMA

 

art. 48, tweede lid, derde alinea

Informatie inzake (taak)delegatieregeling of samenwerkingsovereenkomst

 

art. 51, vierde en vijfde lid

Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie

 

art. 53, derde lid

Informatie inzake beschikbare klachten- en beroepsprocedures

 

art. 56, vierde lid

Informatie inzake geconstateerde onregelmatigheid

 

art. 57, vijfde lid

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 59, vijfde alinea

Informatie inzake problemen samenwerking, inclusief weigering informatie te verstrekken door een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat

 

art. 62, eerste, tweede en derde lid, onderdelen a

Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie

 

art. 62bis

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

     
Effectenmarkten Richtlijn marktmisbruik:

art. 6, vijfde lid

Informatie inzake omgang met gevoelige informatie

art. 14, vijfde lid

Informatie inzake een getroffen administratieve maatregel of een opgelegde sanctie

art. 15 bis

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

     
Effecten uitgevende instellingen Richtlijn prospectus:

art. 13, tweede lid

Informatie inzake goedkeuring prospectus

art. 13, vijfde lid

Informatie inzake delegatie goedkeuring prospectus

 

art. 14, eerste lid

Beschikbaar stellen van prospectus

 

art. 17, eerste lid

Geldigheid prospectus

 

art. 17, tweede lid

Mededeling inzake vereiste nieuwe informatie

 

art. 18, derde lid

Informatie en publicatie van certificaten van goedkeuring

 

art. 21, eerste lid bis en ter

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 21, tweede lid, derde alinea

Informatie inzake delegatieregeling

 

art. 21, vierde lid

Deelname inspecties ter plaatse

 

art. 22, derde lid

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 23

Informatie inzake geconstateerde onregelmatigheid en getroffen maatregelen

     
  Richtlijn transparantie:
 

art. 23, eerste lid, laatste volzin

Informatie inzake wijziging vergunning

 

art. 24, derde lid

Informatie inzake (taak)delegatieregeling

 

artikel 25, tweede lid, tweede alinea, tweede lid ter en quater

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 25, derde lid

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 25, vierde lid

Informatie inzake samenwerkingsovereenkomst

 

art. 26

Informatie inzake geconstateerde onregelmatigheid en getroffen maatregelen

     
Financiële conglomeraten Richtlijn financiële conglomeraten:

art. 4, eerste lid

Informatie inzake aanmerken groep als financieel conglomeraat

art. 4, tweede lid

Informatie inzake aanmerken groep als financieel conglomeraat

 

art. 10, eerste lid

Informatie inzake aangewezen coördinator

 

art. 11, vierde lid, eerste alinea

Samenwerking via colleges

 

art. 12, eerste en tweede lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 12 bis

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 14, eerste lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 18, eerste lid

Rekening houden met richtsnoeren

 

art. 18, derde lid

Informatie over toezicht op financieel conglomeraat

     
Instellingen voor collectieve belegging in effecten Richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten:

art. 6, eerste lid

Informatie inzake verlening van een vergunning

art. 9, tweede lid

Informatie inzake moeilijkheden in een derde land

art. 21, vijfde lid, onderdeel a

Informatie inzake problemen samenwerking, inclusief weigering informatie te verstrekken door een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat

 

art. 21, zevende lid

Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie

 

art. 21, negende lid

Informatie inzake weigering van vergunningverlening

 

art. 32, zesde lid

Informatie inzake verlening van een ontheffing

 

art. 51, eerste lid

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 52, vierde lid, derde alinea

Informatie inzake informatie inzake een lijst met specifieke obligaties en categorieën uitgevende instellingen die bevoegd zijn deze obligaties uit te geven

 

art. 99ter, tweede lid

Informatie-uitwisseling inzake opgelegde sancties die niet bekend zijn gemaakt

 

art. 99quater, tweede lid

Samenwerking en coördinatie bij uitoefening sanctiebevoegdheden

 

art. 99sexies, eerste en tweede lid

Verstrekking geaggregeerde informatie over opgelegde sancties en maatregelen

 

art. 101, eerste lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 101, tweede lid, onderdeel a

Algemene informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 102, tweede en vijfde lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

 

art. 103, derde en zevende lid

Informatie inzake aangewezen autoriteiten

 

art. 108, vijfde lid, tweede alinea

Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie

   
Verzekeraars Richtlijn solvabiliteit II
 

art. 25 bis

Kennisgeving van verleende en ingetrokken vergunningen

 

art. 26

Samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten van andere lidstaten

 

art. 30, derde lid

Melding aan de lidstaat van herkomst

 

art. 38, tweede lid

Melding aan de lidstaat van herkomst

 

art. 52, eerste lid

Informatie aan EIOPA over kapitaalopslagfactoren

 

art. 60

Samenwerking inzake voorgenomen verwerving door financiële onderneming

 

art. 65 bis

Samenwerking met EIOPA

 

art. 71, tweede lid

Convergentie van het toezicht

 

art. 77 septies, eerste lid, tweede alinea

Informatie aan EIOPA over de toepassing van een aantal richtlijnbepalingen

 

art. 138, vierde lid, vierde alinea, en vijfde lid

Samenwerking bij de uitoefening van solvabiliteitstoezicht

 

art. 139, derde lid

Samenwerking bij de uitoefening van solvabiliteitstoezicht

 

art. 144, tweede lid

Samenwerking bij de intrekking van een vergunning

 

art. 146, eerste en derde lid

Informatieverstrekking i.v.m. vestiging van een bijkantoor

 

art. 148, eerste lid

Informatieverstrekking i.v.m. dienstverrichting

 

art. 155, tweede, derde en negende lid

Informatie over door een lidstaat van ontvangst genomen maatregelen

 

art. 158, eerste en tweede lid

Samenwerking bij het toezicht op herverzekeraars

 

art. 159, derde alinea

Statistische informatie over grensoverschrijdende werkzaamheden

 

art. 167, derde lid

Samenwerking bij het toezicht op verzekeraars met vergunningen in meerdere lidstaten

 

art. 170

Kennisgeving inzake intrekking vergunning

 

art. 176

Informatie over vergunningverlening aan verzekeraars met moederonderneming in een derde land

 

art. 177, eerste lid

Melding van door verzekeraars ondervonden moeilijkheden in een derde land

 

art. 195

Uitwisseling van informatie

 

art. 196

Samenwerking m.b.t. communautaire co-assurantie

 

art. 206, tweede lid, derde alinea

Informatie over ziektetafels en andere statistische gegevens

 

art. 213, derde, vierde en zesde lid

Informatie over de op een gemengde financiële holding toe te passen richtlijnbepalingen

 

art. 214, tweede lid

Afstemming in het kader van het groepstoezicht

 

art. 215, tweede lid

Afstemming in het kader van het groepstoezicht

 

art. 216, eerste lid en vierde lid, derde alinea

Kennisgeving inzake uiteindelijke moederonderneming op nationaal niveau

 

art. 217, eerste lid, derde alinea

Kennisgeving inzake moederonderneming die meerdere lidstaten bestrijkt

 

art. 218, vijfde lid

Afstemming in het kader van het groepstoezicht

 

art. 219, eerste lid

Afstemming in het kader van het groepstoezicht

 

art. 220, tweede lid

Afstemming in het kader van het groepstoezicht

 

art. 221, tweede lid

Afstemming in het kader van het groepstoezicht

 

art. 227, tweede lid, tweede alinea

Verificatie gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsregeling van een derde land

 

art. 231, eerste lid, zesde lid, tweede en derde alinea, en zevende lid, derde alinea

Kennisgeving inzake toepassing intern model van een groep

 

art. 237, eerste lid, en zesde lid, derde alinea

Kennisgeving inzake toepassing bijzonder regime voor een groep met geconcentreerd risicobeheer

 

art. 238, tweede, derde en vierde lid

Samenwerking m.b.t. toepassing bijzonder regime voor een groep met geconcentreerd risicobeheer

 

art. 239, eerste, tweede en derde lid

Te treffen maatregelen m.b.t. een groep met geconcentreerd risicobeheer

 

art. 240, eerste lid

Afstemming in het kader van het groepstoezicht

 

art. 244, tweede en derde lid

Afstemming in het kader van het groepstoezicht

 

art. 245, tweede en derde lid

Afstemming in het kader van het groepstoezicht

 

art. 248, eerste en vierde lid

Afstemming in het kader van het groepstoezicht

 

art. 249, eerste en tweede lid

Informatie-uitwisseling in het kader van het groepstoezicht

 

artt. 250 tot en met 252

Samenwerking in het kader van het groepstoezicht

 

art. 258, eerste en tweede lid

Handhavingsmaatregelen in het kader van het groepstoezicht

 

art. 260, eerste lid

Verificatie van gelijkwaardigheid van het toezicht in een derde land

 

art. 261, tweede lid

Samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten van derde landen

 

art. 270

Kennisgeving van saneringsmaatregelen

 

art. 273, derde lid

Kennisgeving van een liquidatieprocedure

 

art. 284, tweede lid

Informatie m.b.t. een liquidatieprocedure

 

art. 298, tweede lid

Samenwerking tussen de lidstaten en de Europese Commissie

 

art. 308 ter, vierde lid

Bekendmaking lijst van verzekeraars waarop bepaalde overgangsmaatregelen van toepassing zijn

Artikel 3

De in artikel 19, eerste lid, van verordening 1093/2010, onderscheidenlijk artikel 19, eerste lid, van verordening 1094/2010 en artikel 19, eerste lid, van verordening 1095/2010, bedoelde procedure voor de schikking van meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties is van toepassing in de gevallen, vermeld in de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbepalingen.

Tabel 3. Schikking van meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties
 

Relevante richtlijnbepalingen:

Betreft meningsverschillen inzake:

Banken en beleggingsondernemingen Richtlijn kapitaalvereisten:
 

art. 112, tweede lid, eerste alinea

Aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van geconsolideerd toezicht

 

art. 117, tweede lid, eerste alinea

Aangelegenheden met betrekking tot onderlinge grensoverschrijdende samenwerking

     
Beleggingsinstellingen Richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen:

art. 45, tiende lid

Voorleggen aan ESMA van geschil tussen toezichthouders over toezichtsmaatregelen

art. 55

Samenwerking en coördinatie in de zin van de richtlijn

     
Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten Richtlijn markten voor financiële instrumenten:

art. 58bis

Te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

art. 62, eerste, tweede en derde lid, onderdelen b

Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan taken door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

     
Effectenmarkten Richtlijn marktmisbruik:

art. 16, tweede lid, vierde alinea

Te late honorering of afwijzing van een informatieverzoek door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

art. 16, vierde lid, vijfde alinea

Te late honorering of afwijzing van een verzoek met betrekking tot een onderzoek gericht aan een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat

     
Effecten uitgevende instellingen Richtlijn prospectus:

art. 22, tweede lid

Te late honorering of afwijzing van een informatieverzoek door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

Richtlijn transparantie:

art. 25, tweede lid bis

Te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

     
Financiële conglomeraten Richtlijn financiële conglomeraten:

art. 18, eerste lid bis

Beoordeling van een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat met betrekking tot de gelijkwaardigheid van het toezicht in derdelanden

     
Instellingen voor collectieve belegging in effecten Richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten:

art. 21, vijfde lid, onderdeel b

Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan taken door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

art. 101, achtste lid, onderdelen a, b en c

Te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

art. 108, vijfde lid, sub b

Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan taken door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat

     
Verzekeraars Richtlijn solvabiliteit II
 

art. 33, derde alinea

Verificaties bij in een andere lidstaat gevestigde bijkantoren

 

art. 38, tweede lid, derde alinea

Verificaties bij dienstverleners waaraan functies of activiteiten zijn uitbesteed

 

art. 155, derde lid, tweede alinea

Inbreuken op wettelijke voorschriften van de lidstaat van ontvangst

 

art.158, tweede lid, tweede alinea

Inbreuken op wettelijke voorschriften van de lidstaat van ontvangst

 

art. 227, tweede lid, derde alinea

Gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsregeling van een derde land

 

art. 231, derde lid

Aanvraag voor toepassing van een intern model van een groep

 

art. 237, derde lid

Aanvraag voor toepassing bijzonder regime voor een groep met geconcentreerd risicobeheer

 

art. 238, vijfde lid

Toezicht op een groep met geconcentreerd risicobeheer

 

art. 239, vierde lid

Herstelmaatregelen van dochterondernemingen

 

art. 247, vierde lid

Aanwijzing groepstoezichthouder

 

art. 248, tweede lid, derde alinea

Uitoefening groepstoezicht

 

art. 248, vierde lid, tweede alinea

Coördinatie-afspraken m.b.t. uitoefening groepstoezicht

 

art. 249, lid 1 bis

Samenwerking en informatie-uitwisseling in het kader van het groepstoezicht

 

art. 255, tweede lid, vierde alinea

Verificaties in het kader van het groepstoezicht

 

art. 260, eerste lid, vierde alinea

Gelijkwaardigheid van het toezicht van een derde land

Artikel 4

Een wijziging van de in de artikelen 1a, 1b, 2 en 3 genoemde richtlijnbepalingen gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem