Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2012, nr. WJZ/12375497, tot aanwijzing van toezichthouders voor de Wet dieren

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8.1 van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • richtlijn 2001/82/EG: Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEU 2001 L 311);

  • verordening (EG) nr. 1/2005: Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU 2005, L 3);

  • wet: Wet dieren.

Artikel 2

Met het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de wet, zijn belast:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.