Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 6 december 2012, houdende tijdelijke aanwijzing van bevoegde gerechten als bedoeld in de artikelen 46a en 62a van de Wet op de rechterlijke organisatie (Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 46a en 62a van de Wet op de rechterlijke organisatie;

Gehoord de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2

  • 1 Voor de behandeling van beroepen als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt de rechtbank Gelderland aangewezen als andere rechtbank als bedoeld in artikel 46a, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, indien:

    • a. de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft in de provincie Gelderland, de provincie Noord-Holland voor zover het betreft de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren, de provincie Overijssel of de provincie Utrecht, of

    • b. de indiener van het beroepschrift geen woonplaats heeft in Nederland en het bestuursorgaan zijn zetel heeft in de provincie Gelderland, de provincie Noord-Holland voor zover het betreft de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren, de provincie Overijssel of de provincie Utrecht.

Artikel 3

Voor de behandeling van strafzaken waarvan het gerechtshof Amsterdam bevoegd is kennis te nemen, wordt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aangewezen als ander gerechtshof als bedoeld in artikel 62a, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatiewezen.

Artikel 4

[Red: Wijzigt deze regeling.]

Artikel 5

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

  • 2 Artikel 1 vervalt drie jaar na het in het eerste lid genoemde tijdstip.

  • 3 De artikelen 2 en 3 vervallen met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.