Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film

De Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht;

Gelet op artikel 10, lid 4, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Gelet op artikel 2 van het Algemeen Reglement;

Besluit:

Algemeen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1. – definities – [Vervallen per 01-01-2014]

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • bestuur: de directeur/bestuurder van het Fonds;

 • filmactiviteit: een activiteit op het gebied van film, concreet in de tijd afgebakend, die niet als filmproductie kan worden aangemerkt;

 • filmbijeenkomst: een incidentele en op film betrekking hebbende samenkomst voor filmprofessionals en/of publiek met als doel kennisontwikkeling en -verspreiding over en profilering en promotie van de Nederlandse film;

 • filmdistributeur: een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit met als hoofddoel de distributie en exploitatie van filmproducties in de Nederlandse bioscoop en via andere distributiekanalen. De rechtspersoon is ten tijde van de subsidieaanvraag minimaal twee jaar gevestigd en actief geweest in Nederland, een Lidstaat van de Europese Unie, of in een Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of in Zwitserland;

 • filmfestival: een in tijd beperkte reeks van, voor het publiek toegankelijke vertoningen van filmproducties van een bepaald(e) genre, thema, herkomst, maker of auteur;

 • filmprofessional: een natuurlijk persoon met naar het oordeel van het Fonds gedegen kennis en ervaring op het gebied van filmproductie;

 • filmproductie: een cinematografisch werk;

 • het Fonds: Stichting Nederlands Fonds voor de Film;

 • onderzoek: op Nederlandse filmsector gericht praktijkonderzoek;

 • publicatie: een incidentele en op Nederlandse film betrekking hebbende tekst, afbeelding, beeld of geluidsdrager (niet zijnde een directe kopie van een filmproductie), die vermenigvuldigd wordt met het doel deze onder de (inter)nationale publieke aandacht te brengen;

 • training: een kortlopende cursus of praktijkstudie gericht op vakinhoudelijke kennisoverdracht tussen nationale en/of internationale filmprofessionals, die de vakkennis en vaardigheden van de aanvrager vergroten en die aantoonbaar betrekking heeft op de professionele Nederlandse filmpraktijk;

Artikel 2. – toepasselijkheid deelreglement – [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Dit deelreglement is van toepassing op subsidies die het Fonds verstrekt voor filmactiviteiten in de categorieën filmfestival, (internationale) filmbijeenkomst, training, publicatie & onderzoek en bijzondere filmactiviteit.

Artikel 3. – subsidiesoorten – [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het bestuur verstrekt ten behoeve van alle in artikel 2 genoemde categorieën projectsubsidies.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan het bestuur in de categorie filmfestival een meerjarige activiteitensubsidie verstrekken.

Artikel 4. – aanvraag – [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een aanvraag wordt digitaal ingediend, waarbij een schriftelijke, door de aanvrager ondertekende, kopie van deze digitale aanvraag aan het Fonds wordt overgelegd.

 • 2 Een aanvraag voor eenzelfde filmactiviteit, die tweemaal door het Fonds is afgewezen, wordt niet meer in behandeling genomen.

 • 3 Aanvragen dienen te voldoen aan de financiële en productionele richtlijnen en vereisten vermeld in het Financieel & Productioneel Protocol. De hoogte van een subsidie kan door het bestuur per geval worden bepaald aan de hand van richtbedragen die jaarlijks worden gepubliceerd op de website van het Fonds www.filmfonds.nl en in het Financieel & Productioneel Protocol.

Artikel 5. – aanvrager – [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een aanvraag voor een subsidie in de categorieën filmfestival en (internationale) filmbijeenkomst wordt gedaan door een op filmgebied gespecialiseerde rechtspersoon, die verantwoordelijk is voor de organisatie van filmfestivals of filmbijeenkomsten.

 • 2 Aanvragen voor meerjarige activiteitensubsidie in de categorie filmfestival voor de periode 20150–2016 zijn alleen mogelijk voor rechtspersonen die op basis van deze regeling subsidie hebben ontvangen voor de periode 2013–2014.

 • 3 Een aanvraag voor een subsidie in de categorie training wordt gedaan door een filmprofessional of een trainingsorganisatie gericht op filmprofessionals.

 • 4 Een aanvraag voor een subsidie in de categorieën bijzondere filmactiviteit of publicatie & onderzoek wordt gedaan door een rechtspersoon of natuurlijk persoon, die verantwoordelijk is voor de bijzondere filmactiviteit, de publicatie of het onderzoek.

Artikel 6. – subsidievorm – [Vervallen per 01-01-2014]

De subsidie ten behoeve van de in dit reglement genoemde filmactiviteiten worden verstrekt in de vorm van een bijdrage á fonds perdu tenzij bijzondere omstandigheden een subsidie in de vorm van een lening of garantie rechtvaardigen.

Artikel 7. – beoordeling subsidie voor filmactiviteiten – [Vervallen per 01-01-2014]

Voor toekenning van de aanvraag dient het oordeel over de kwaliteit van de filmactiviteit positief te zijn. De kwaliteit van de filmactiviteit wordt beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria in artikel 5 van het Algemeen Reglement, tenzij in de bijzondere bepalingen ten aanzien van de categorieën anders wordt bepaald.

Artikel 8. – onderlinge verhouding financiële bijdragen – [Vervallen per 01-01-2014]

Het verstrekken van een subsidie in het kader van dit deelreglement bindt het bestuur in geen geval tot het verlenen van enige andere subsidie.

Artikel 9. – verplichtingen subsidieontvanger – [Vervallen per 01-01-2014]

De ontvanger van de subsidie is verplicht:

 • a. uiterlijk binnen een termijn van 6 maanden na de subsidieverlening door het Fonds, maar in ieder geval voordat de uitvoering van de filmactiviteit start, aan te tonen dat er financiële dekking is voor de begrote kosten van de filmactiviteit.

 • b. na afloop van de filmactiviteit te rapporteren volgens de procedure die is opgenomen in het verleningsbesluit.

Artikel 10. – weigerings- en intrekkingsgronden – [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 In aanvulling op artikel 14 van het Algemeen Reglement, wordt een aanvraag voor een subsidie afgewezen indien sprake is van een aanvraag voor dezelfde filmactiviteit ten behoeve waarvan het bestuur reeds eerder subsidie heeft verleend.

 • 2 In aanvulling op artikel 22 van het Algemeen Reglement is het bestuur bevoegd de subsidie in te trekken wanneer de aanvrager na de subsidieverlening, maar vóór de vaststelling van de subsidie, niet in staat is geweest binnen de in artikel 9, sub a van dit Deelreglement, bedoelde termijn aan te tonen dat de in dat artikel bedoelde financiële dekking van de filmactiviteit definitief is toegezegd door de betreffende financiers en is vastgelegd in (een) overeenkomst(en).

 • 3 In geval van een meerjarige activiteitensubsidie zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid van dit Deelreglement, is het bestuur bevoegd de subsidie te weigeren of in te trekken als de aanvrager, in de aan de subsidiabele filmactiviteit voorafgaande twee jaar dan wel tijdens de uitvoering van de filmactiviteit, niet heeft voldaan aan een of meer aan de subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten.

Bijzondere bepalingen ten aanzien van de categorieën [Vervallen per 01-01-2014]

1. Filmfestival [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 11. – subsidiabele activiteit filmfestival – [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Subsidie kan worden verleend voor het organiseren van een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van kennisontwikkeling en -verspreiding over en profilering en promotie van film in Nederland.

 • 2 Filmfestivals dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. het festival vindt plaats in Nederland;

  • b. de aanvrager werkt samen met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van de filmactiviteit;

 • 3 In afwijking van artikel 5 van het Algemeen reglement wordt een aanvraag voor een filmfestival beoordeeld aan de volgende criteria; het filmfestival:

  • a. dient een primair cinematografisch belang en biedt bezoekers de gelegenheid inzicht te krijgen in, en kennis te nemen van, ontwikkelingen op cinematografisch gebied;

  • b. presenteert een programma dat een meerwaarde heeft ten opzichte van het reguliere aanbod van filmvertoningen in Nederland;

  • c. vertoont internationale filmproducties met een artistieke kwaliteit;

  • d. heeft een landelijke uitstraling;

  • e. wat betreft hun organisatie een goede staat van dienst;

  • f. kent een evenwichtige verhouding tussen kosten, gevraagde bijdrage, recette en publieksbereik;

 • 4 Het bestuur let daarbij op de spreiding van festivals in Nederland en of aanverwante kunstdisciplines betrokken zijn.

Artikel 12. – meerjarige activiteitensubsidie filmfestival – [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Om in aanmerking te komen voor een meerjarige activiteitensubsidie wordt een filmfestival in aanvulling op de voorwaarden en criteria genoemd in artikel 11 lid 2, 3 en 4 van dit Deelreglement getoetst of het voldoet aan de volgende criteria:

  • a. de aanvrager heeft minimaal drie edities van het betreffende filmfestival georganiseerd;

  • b. het festival richt zich op een voor Nederland, binnen het festival landschap, uniek genre; en

  • c. het festival heeft een internationale uitstraling

 • 2 Het bestuur geeft prioriteit aan filmfestivals die:

  • a. de internationale uitwisseling tussen filmprofessionals stimuleren, en/of

  • b. de toegankelijkheid voor kinderen en jongeren stimuleren, en/of

  • c. de innovatie van de cinematografie stimuleren, en/of

  • d. de talentontwikkeling van makers stimuleren, en/of

  • e. zich richten op de internationale kinder- en jeugdfilm, animatiefilm en science fiction- of fantasy film en let daarbij op de spreiding van festivals in Nederland.

 • 3 Een filmfestival dat meerjarige activiteitensubsidie filmfestival krijgt toegewezen komt gedurende de periode waarop de meerjarige activiteitensubsidie betrekking heeft niet meer in aanmerking voor een projectsubsidie op grond van het deelreglement filmactiviteiten.

Artikel 13. – Aanvraag (ronden) meerjarige activiteitensubsidie filmfestival – [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het bestuur zal om de twee jaar aanvraagronden uitschrijven met betrekking tot meerjarige activiteitensubsidie ten behoeve van filmfestivals.

 • 2 De meerjarige activiteitensubsidie wordt verstrekt voor een periode van twee jaar.

 • 3 Het bestuur stelt per aanvraagronde het subsidieplafond voor meerjarige activiteitensubsidies ten behoeve van filmfestivals vast.

Artikel 14. – verdeling budget meerjarige activiteitensubsidie filmfestival – [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Aanvragen voor meerjarige activiteitensubsidie in de categorie filmfestivals die aan de voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen worden onderverdeeld in:

  • A: Honoreren;

  • B: Honoreren voor zover het budget dat toelaat; en

  • C: Niet honoreren.

 • 2 Als een subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen met het advies 'Honoreren voor zover het budget dat toelaat' te honoreren, worden de aanvragen in een rangorde geplaatst op basis van de beoordelingscriteria zoals deze zijn vastgelegd in artikel 11 en 12, van dit reglement.

 • 3 Het bestuur honoreert eerst de aanvragen met het advies 'honoreren'. Vervolgens worden de aanvragen met het advies 'honoreren voor zover het budget dat toelaat' gehonoreerd in volgorde van de rangorde. Het bestuur verdeelt de beschikbare subsidie volgens de rangorde, waarbij aanvragen worden toegewezen of gedeeltelijk toegewezen totdat het van toepassing zijnde subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.

 • 4 Indien het bestuur een subsidieplafond verhoogt wordt eerst de subsidie van een aanvraag die wegens ontoereikendheid van het budget gedeeltelijk was toegewezen alsnog verhoogd tot het geadviseerde bedrag. Vervolgens wordt steeds de eerstvolgende aanvraag toegewezen totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 5 Als er na het verdelen van de beschikbare budgetten sprake is van een aanzienlijke lacune in de regionale spreiding van filmfestivals kan het bestuur besluiten alsnog subsidie toe te kennen aan een aanvrager op wiens aanvraag anders afwijzend zou zijn beschikt.

Artikel 15. – verantwoording – [Vervallen per 01-01-2014]

In aanvulling op artikel 19 van het Algemeen Reglement is de subsidieontvanger verplicht om jaarlijks voor 1 april de verantwoording over de financiën en de resultaten over het jaar daarvoor aan het Fonds te doen toekomen.

Artikel 16. – weigeringsgronden – [Vervallen per 01-01-2014]

Filmfestivals die reeds subsidie ontvangen of subsidie zal worden verleend in de periode 2013–2016 op basis van:

komen niet in aanmerking voor een projectsubsidie of meerjarige activiteitensubsidie in deze categorie.

2. (inter)nationale filmbijeenkomst [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 17. – subsidiabele activiteit – [Vervallen per 01-01-2014]

Subsidie kan worden verleend voor:

 • a. een filmbijeenkomst voor filmprofessionals (en publiek) in een internationale context die als doel heeft het stimuleren van kennisuitwisseling en/of innovatie, de verbreding van een zakelijk en (inter)nationaal netwerk en profilering van film in Nederland; of,

 • b. een presentatie of promotionele en marktgerichte activiteit voor filmprofessionals en/of publiek die als doel heeft de profilering en promotie van de Nederlandse film in het buitenland.

Artikel 18. – vereisten aanvraag – [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Uitsluitend filmbijeenkomsten als bedoeld onder artikel 17, sub a, die voldoen aan de volgende voorwaarden komen voor subsidie in aanmerking:

  • a. de filmbijeenkomst kent geen winstoogmerk;

  • b. vindt plaats in Nederland;

  • c. en wordt (mee)gefinancierd door private en publieke (lokale) partners.

 • 2 Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient een filmbijeenkomst als bedoeld in artikel 17 sub a te voldoen aan de volgende criteria:

  • a. de filmbijeenkomst heeft een meerwaarde ten opzichte van het bestaande aanbod van filmbijeenkomsten in Nederland;

  • b. richt zich op deskundigheidsbevordering en het vergroten van het (internationale) netwerk van Nederlandse filmprofessionals en publiek;

  • c. biedt bezoekers gelegenheid inzicht te krijgen in en kennis te nemen van ontwikkelingen op cinematografisch gebied en/of in ontwikkelingen in de (inter)nationale filmindustrie;

  • d. is in voldoende mate openbaar en toegankelijk;

 • 3 Uitsluitend filmbijeenkomsten als bedoeld onder artikel 17 sub b, die voldoen aan de volgende voorwaarden komen in aanmerking voor een bijdrage:

  • a. De filmbijeenkomst kent geen winst oogmerk;

  • b. vindt plaats in het buitenland

  • c. er wordt samengewerkt met andere professionele organisaties en buitenlandse partners;

  • d. en wordt (mee)gefinancierd door private en publieke (inter)nationale partners.

  • e. is in voldoende mate openbaar en toegankelijk;

 • 4 Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor bijeenkomsten als bedoeld in artikel 17 sub b dient een filmbijeenkomst te voldoen aan de volgende criteria:

  • a. de bijeenkomst genereert voldoende internationale belangstelling onder bestaand en nieuw publiek en professionals in binnenland en buitenland en levert een aantoonbare bijdrage aan het Nederlands filmklimaat of de Nederlandse productiesector;

  • b. heeft een meerwaarde voor het bestaande aanbod van Nederlandse filmproducties in het buitenland;

 • 5 Het bestuur geeft bij filmbijeenkomsten, zoals bedoeld onder sub a en b van artikel 17,prioriteit aan:

  • a. internationale filmbijeenkomsten gericht op kennisuitwisseling en het bevorderen van coproductie, en/of;

  • b. filmbijeenkomsten die de innovatie van de sector stimuleren, en/of

  • c. filmbijeenkomsten die de samenwerking met andere disciplines of sectoren stimuleren.

3. Training [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 19. – subsidiabele activiteit – [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Subsidie kan worden verleend voor een training in het binnen- of buitenland op gebied van productie, regie, scenario-ontwikkeling en innovatie van de filmsector.

 • 2 Een subsidie voor een training wordt uitsluitend verleend indien het een kortlopende studie van maximaal een jaar betreft, zoals een seminar, cursus, workshop of stage die aantoonbaar betrekking heeft op de professionele Nederlandse filmpraktijk en de vakkennis en vaardigheden van de aanvrager zal vergroten.

 • 3 Het bestuur geeft prioriteit aan:

  • a. internationale filmtrainingen gericht op kennisuitwisseling tussen filmprofessionals en het bevorderen van coproductie, en/of;

  • b. trainingen van ervaren makers mede ondersteund door een producent en gekoppeld aan een specifieke filmproductie of trainingen van beginnende makers die werken aan vernieuwende filmproducties;

Artikel 20. – verplichtingen – [Vervallen per 01-01-2014]

De ontvanger van een subsidie voor een training dient – indien van toepassing – een bewijs van inschrijving of deelname voor de training van de organiserende instelling binnen een termijn van twee weken na bekendmaking van de verlening van de subsidie te overleggen aan het Fonds.

Artikel 21. – weigeringsgronden – [Vervallen per 01-01-2014]

In aanvulling op artikel 14 van het Algemeen Reglement, wordt een aanvraag voor een subsidie afgewezen indien:

 • a. sprake is van een meerjarige opleiding; of

 • b. sprake is van een studie van een instelling, die vanuit de Nederlandse overheid reeds een tegemoetkoming ontvangt voor de kosten van studenten;

 • c. de aanvraag voor een subsidie aan een training later dan vier weken voor aanvang van de training wordt ingediend; of

 • d. de aanvrager in hetzelfde kalenderjaar reeds een subsidie van het Fonds voor een training heeft ontvangen en daarmee het in het Financieel & Productioneel Protocol benoemde maximum bedrag per aanvrager per jaar overschreden zou worden.

4. Publicatie & Onderzoek [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 22. – subsidiabele activiteit – [Vervallen per 01-01-2014]

Subsidie kan worden verleend voor:

 • a. publicaties over films en filmmakers uit Nederland die als doel hebben het stimuleren van de kennisontwikkeling en -verspreiding over en profilering en promotie van de Nederlandse film in het binnen- en buitenland.

 • b. onderzoek dat voor de Nederlandse filmsector relevant en op de praktijk gericht en van toepassing is.

Artikel 23. – vereisten publicaties – [Vervallen per 01-01-2014]

Een subsidie voor publicaties wordt uitsluitend verleend indien de publicatie:

 • a. gericht is op film in Nederland en de Nederlandse film in het bijzonder, en,

 • b. gericht is op een breed publiek en/of

 • c. gericht is op een publiek van (inter)nationale filmprofessionals.

5. Bijzondere bijdragen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 24. – subsidiabele activiteit – [Vervallen per 01-01-2014]

Subsidie kan worden verleend voor de uitvoering van een innovatieve of promotionele filmactiviteit op het gebied van filmfinanciering, productie, marketing, distributie, promotie en vertoning ter versterking van de Nederlandse filmsector.

Overgangs- en slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 • 2 Het bestuur kan om zwaarwegende redenen afwijken van dit reglement, voor zover dergelijke afwijkingen verenigbaar zijn met het beoordelingskader voor staatssteun aan de filmsector, zoals dat wordt gehanteerd door de Europese Commissie.

 • 3 Dit reglement met toelichting is vastgesteld door het bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht op 24 oktober 2012.

 • 4 Dit reglement met toelichting treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

 • 6 Op alle aanvragen die door het Fonds voor 1 januari 2013 zijn ontvangen blijft het Deelreglement Ontwikkeling zoals dit gold tot 1 januari 2013 van toepassing.

 • 7 Dit reglement wordt aangehaald als Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film.

 • 8 Dit reglement met toelichting wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de website van het Nederlands Filmfonds (www.filmfonds.nl).

De Stichting Nederlands Fonds voor de Film