Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2012

Geldend van 22-09-2013 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 14 november 2011, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Tuinbouw ressorterende ondernemers in de sector boomkwekerijproducten op te leggen heffing (Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2012)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Sectorcommissie voor boomkwekerijproducten, d.d. 25 oktober 2011;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verder verstaan onder:

a.

bestuur

:

het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

b.

boomkwekerijproducten

:

winterharde en half-winterharde houtgewassen, die niet vervroegd of verlaat zijn, alsmede delen daarvan en voorts vaste planten en wortelstokken;

c.

heffingsgrondslag

:

het verkoopbedrag van de in een kalenderjaar verhandelde en afgeleverde boomkwekerijproducten, verminderd met het inkoopbedrag van de in hetzelfde kalenderjaar ingekochte boomkwekerijproducten. Op dit verschil kunnen in mindering worden gebracht:

 • 1. de vrachtkosten

 • 2. de daadwerkelijk niet ontvangen bedragen die afgeschreven zijn in de administratie;

d.

inkoopbedrag

:

het bruto inkoopfactuurbedrag (eindbedrag van de factuur) waarover de BTW wordt berekend;

e.

jaarmutatie

:

inflatie over een jaar in procenten volgens de consumentenprijsindex van het CBS in de maand januari;

f.

kweken van boomkwekerijproducten

:

het ter verkrijging van een oogst van boomkwekerijproducten brengen, hebben of houden in al dan niet overdekte grond van boomkwekerijproducten of van zaden, stekken of ander plantmateriaal daarvan, alsmede het ter bevordering van het verkrijgen van een oogst van boomkwekerijproducten, verrichten van alle wijzen van behandelen, bewerken, beschermen, bewaren en verzorgen van boomkwekerijproducten, respectievelijk de zaden, stekken of ander plantmateriaal daarvan;

g.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin het kweken van of de handel in boomkwekerijproducten wordt uitgeoefend, met uitzondering van hovenierswerkzaamheden en het uitoefenen, anders dan als verzenddetaillist, van de binnenlandse kleinhandel;

h.

productschap

:

het Productschap Tuinbouw;

i.

secretaris

:

de secretaris van het productschap;

j.

verkoopbedrag

:

het brutoverkoopfactuurbedrag (eindbedrag van de factuur) exclusief btw;

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2012 een heffing verschuldigd ten behoeve van de algemene kosten van het productschap, alsmede ten behoeve van promotie- en marketingactiviteiten, economische aangelegenheden, kwaliteits- en milieuaangelegenheden, technisch onderzoek en voorlichting.

 • 2 In het geval van contractteelt is heffingsplichtig de ondernemer die het teeltrisico draagt.

 • 3 De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De heffing die de ondernemer is verschuldigd bedraagt € 0,00.

 • 2 Een negatieve heffingsgrondslag leidt tot een nota gelijk aan € 0,-.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste lid kan een positieve heffingsgrondslag worden verrekend met een negatieve heffingsgrondslag over het voorafgaande kalenderjaar.

 • 4 Een heffing lager dan € 125,- wordt niet opgelegd.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 4

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het betreffende heffingsjaar waarover de heffing wordt opgelegd en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 5

Indien en voor zover de ondernemer via bloemenveilingen boomkwekerijproducten heeft verhandeld in het kalenderjaar waarover de heffing wordt opgelegd, en door de veiling bedragen zijn ingehouden met toepassing van het bepaalde in de Verordening PT vakheffing aanbod bloemkwekerijproducten 2012 of de Verordening PT vakheffing handel bloemkwekerijproducten 2012, worden deze bedragen aangemerkt als voorschotten op de ingevolge artikelen 2 en 3 verschuldigde heffing.

Artikel 6

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens, of een ambtshalve schatting, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 7

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.

 • 2 Deze gegevens worden slechts gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 9

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT vakheffing boomkwekerijproducten 2012.

Zoetermeer, 14 november 2011

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris