Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat, volmacht en machtiging buitenlandse handel

Geldend van 07-12-2012 t/m heden

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 26 november 2012, nr, MinBuZa-2012.30249, houdende bepalingen omtrent mandaat, volmacht en machtiging op het terrein van buitenlandse handel

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

Mandaat, volmacht en machtiging, van kracht op 5 november 2012 en verleend dan wel doorverleend met het oog op de uitoefening namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van bevoegdheden waarvoor ingevolge het koninklijk besluit van 5 november 2012, houdende benoeming van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bevoegd is, geldt als mandaat, volmacht en machtiging om namens die minister besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen te verrichten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 november 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen.