Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

'Regeling verplichte aanlevering minimale dataset FZ', NR/FZ-003[Regeling vervallen per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

'Regeling verplichte aanlevering minimale dataset FZ', NR/FZ-003

Ingevolge de artikelen 36, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling vastgesteld.

1. Reikwijdte [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het Interimbesluit forensische zorg1, die forensische zorg in strafrechtelijk kader, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Interimbesluit forensische zorg, verlenen.

2. Doel van de regeling [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling beoogt het stellen van voorwaarden voor de verplichte aanlevering minimale dataset in de forensische zorg (FZ).

De verstrekking van de in artikel 5 bedoelde minimale dataset (MDS) gegevens door de in artikel 1 van deze regeling genoemde zorgaanbieders geschiedt ten behoeve van:

 • a. de uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot het onderhoud van de tot het DBBC-systeem deeluitmakende prestatie-beschrijvingen en tarieven, teneinde de publieke belangen van de zorg te borgen. Hieronder medebegrepen de Wmg-taken op het gebied van tarifering.

 • b. het verstrekken van informatie aan het Ministerie van VenJ en het Ministerie van VWS over de ontwikkeling van de bekostiging en financiering van de FZ in strafrechtelijk kader.

 • c. het monitoren en analyseren van marktontwikkelingen en zo nodig ingrijpen op grond van wettelijke taken of de Minister van VenJ en/of de Minister van VWS adviseren nadere maatregelen te treffen in die deelsectoren van de FZ.

3. Afbakening DBBC’s [Vervallen per 01-01-2017]

Per 1 januari 2011 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie naast de DBBC-systematiek ook ZZP’s en extramurale parameters voor de FZ ingevoerd. Voor de afbakening tussen de DBBC’s en de ZZP’s/extramurale parameters geldt het volgende:

 • Voor zorg in het kader van de behandeling van de cliënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de DBBC-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijke gehandicapten (SGLVG). Voorwaarde hiervoor is dat deze zorg met behandeling geïndiceerd is.

 • De ZZP’s/extramurale parameters gelden voor alle doelgroepen bij de volgende zorgvormen:

  • Ambulante begeleiding (extramurale parameters);

  • Verblijf met begeleiding zonder behandeling (ZZP’s);

  • Verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek (ZZP’s).

4. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

4.1. Zorgaanbieder [Vervallen per 01-01-2017]

De rechtspersoon die een zorginstelling FZ in stand houdt of een natuurlijke persoon die FZ verleent, dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen, die gezamenlijk een zorginstelling FZ vormen, en die krachtens een overeenkomst FZ verlenen.2

Waar in deze regeling wordt gesproken van zorgaanbieder wordt ingevolge artikel 62, eerste lid, Wmg, tevens gedoeld op degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44, van de Wmg.

Waar in deze regeling wordt gesproken van zorgaanbieder wordt ingevolge artikel 62, tweede lid, Wmg, tevens gedoeld op degene die ten behoeve van de zorgaanbieder gegevens verzamelt, bewaart en bewerkt, alsmede op de groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien zorgaanbieders daartoe behoren.

4.2. Zorgverzekeraar [Vervallen per 01-01-2017]

Waar in deze regeling gesproken wordt over de zorgverzekeraar wordt de Directie FZ (DForZo), onderdeel van het Ministerie van VenJ, bedoeld. In de FZ is DForZo verantwoordelijk voor het inkopen van FZ. Derhalve wordt op grond van artikel 4 van het Interimbesluit FZ DForZo gelijkgesteld aan een zorgverzekeraar.

4.3. DBBC [Vervallen per 01-01-2017]

Diagnose behandeling beveiliging combinatie (DBBC) typeert het geheel van prestaties van zorgaanbieders voortvloeiend uit de strafrechtelijke zorgtitel welke een cliënt opgelegd krijgt.

4.4. DBBC-traject [Vervallen per 01-01-2017]

Een DBBC duurt maximaal 365 dagen. Duurt het zorgtraject langer dan 365 dagen, dan wordt dit vervolgtraject getypeerd met een vervolg-DBBC. Derhalve is een DBBC altijd gerelateerd aan een bepaalde periode binnen een zorgtraject, het zogenoemde DBBC-traject.

4.6. AGB-code [Vervallen per 01-01-2017]

Algemeen GegevensBeheer-Zorverleners is een database waarin gegevens van zorgverleners in Nederland zijn geregistreerd. Het bestand bevat ook gegevens die van belang zijn voor het communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.

4.7. MDS (minimale dataset) [Vervallen per 01-01-2017]

Dataset van gegevens als bedoeld in artikel 5 van deze regeling.

4.8. DIS (DBBC informatiesysteem) [Vervallen per 01-01-2017]

Onafhankelijke afdeling binnen Stichting DBC-Onderhoud, die diensten aanbiedt om aanlevering van de MDS mogelijk te maken, te weten verzameling, opslag en uitlevering van gegevens.

4.9. ZorgTTP [Vervallen per 01-01-2017]

ZorgTTP is een onafhankelijke organisatie die werkzaam is als 'Trusted Third Party' op het gebied van zorg en welzijn. ZorgTTP verzorgt pseudonimisering van de MDS-gegevensstroom.

5. Minimale dataset FZ [Vervallen per 01-01-2017]

De minimale dataset FZ omvat de in de navolgende tabel vermelde gegevens over alle in een kalendermaand gedeclareerde prestaties.

Identificerende persoonsgegevens als bedoeld in artikel 60, tweede lid van de Wmg worden gepseudonimiseerd aangeleverd.

Unieke identificatie zorgaanbieder (AGB-code)

Unieke identificatie zorgverzekeraar (UZOVI-code)

Cliënt

Cliëntgegevens die gepseudonimiseerd worden:

Strafrechtketennummer (SKN)

Burgerservicenummer

Naam cliënt

Adres cliënt

 

Cliëntgegevens die niet gepseudonimiseerd worden:

Geboortejaar

Geslacht

4-cijfers postcode

Landcode

 

Productie per cliënt

Zorgtrajectnummer

Begin- en einddatum indicatie

Code Indicatie

Begin- en einddatum plaatsingsbesluit

Code Plaatsing

Begin- en einddatum zorgtraject

Circuit

Begin- en einddatum strafrechtelijke titel

Zorgtype

Gevaar

Diagnoseprofiel

Aard delict

Begin- en einddatum DBBC-traject

Verwijzer

Afsluitreden DBBC

 

In rekening gebrachte tarief

Gedeclareerde tarief DBBC

 

Geleverd Zorgprofiel

Activiteiten en verrichtingen

Datum activiteiten en verrichtingen

Beroep behandelaar

 

Cliëntgebonden productie buiten DBBC systematiek

Beroep behandelaar

Verrichtingen

Datum verrichting

Gedeclareerde tarief

6. Maandelijkse aanlevering MDS [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. Zorgaanbieders verstrekken eenmaal per maand elektronisch de MDS zoals genoemd in artikel 5. De levering hiervan vindt uiterlijk voor het einde van de opvolgende maand plaats.

 • 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is een zorgaanbieder van wie de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan € 250.000 per jaar, dan wel die jaarlijks gemiddeld minder dan 200 DBBC’s registreert, kan op diens verzoek in de gelegenheid worden gesteld de elektronische MDS eenmaal per kwartaal aan te leveren. De levering geschiedt in dat geval uiterlijk voor het eerste kwartaal op 30 april, voor het tweede kwartaal op 31 juli, voor het derde kwartaal op 31 oktober en voor het vierde kwartaal op 31 januari van het opvolgende jaar.

 • 3. In afwijking van lid 1 van dit artikel is een zorgaanbieder van wie de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan € 70.000 per jaar, dan wel die jaarlijks gemiddeld minder dan 50 DBBC’s registreert, kan op diens verzoek in de gelegenheid worden gesteld de elektronische MDS eenmaal per half jaar aan te leveren. De levering geschiedt in dat geval uiterlijk op 31 juli en 31 januari van het opvolgende jaar.

 • 4. Aanlevering vindt plaats aan DIS na pseudonimisering door gebruikmaking van de software van ZorgTTP. De gegevens worden aangeleverd aan DIS en worden vervolgens aan de NZa beschikbaar gesteld.

 • 5. Voor aanlevering aan DIS via ZorgTTP wordt gebruik gemaakt van de meest recente aanleverspecificatie met de daarin opgenomen technische vereisten. Deze aanleverspecificatie ligt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling bij de NZa ter inzage. Op verzoek van een belanghebbende wordt dit format toegezonden. Het format kan worden geraadpleegd op www.dbcinformatiesysteem.nl.

 • 6. Mutaties en aanvullingen op de MDS-informatie van productie afgesloten in enig jaar (t) worden uiterlijk op 30 september van het daaropvolgende jaar (t+1) aangeleverd bij DIS als onderdeel van de reguliere maandelijkse gegevenslevering.

7. Getrouwe aanlevering MDS [Vervallen per 01-01-2017]

Door de feitelijke verstrekking verklaart de zorgaanbieder alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

8. Inwerkingtreding en citeerregel [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ’Regeling verplichte aanlevering minimale dataset FZ', NR/FZ-003.

de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

T.W. Langejan,

voorzitter Raad van Bestuur.

 • ^ [1]

  Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2010, nr. 875), laatstelijk gewijzigd met Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2012, nr. 134).

 • ^ [2]

  Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het Interimbesluit forensische zorg.