Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht [...] betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting

Geldend van 17-11-2012 t/m heden

Besluit van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 31 oktober 2012, nr. 2012-0000623321, houdende de verlening van mandaat aan de ambtenaren belast met de grensbewaking en het toezicht op vreemdelingen betreffende de uitzetting van personen en de kosten van uitzetting

De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 22, tweede lid, van de Wet toelating en uitzetting BES en de artikelen 1.3, 8.1 en 8.2 van het Besluit toelating en uitzetting BES;

Besluit vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt met de verlening van mandaat gelijk gesteld de verlening van machtiging: de bevoegdheid om namens de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke handeling zijn.

Artikel 2

  • 1 De ambtenaren belast met de grensbewaking dan wel het toezicht op vreemdelingen zijn bevoegd tot uitzetting over te gaan en alle daartoe benodigde handelingen te verrichten.

  • 2 De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, gaan niet dan ingevolge een bijzondere aanwijzing van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over tot uitzetting van de vreemdeling die te kennen geeft dat hij bescherming wenst.

Artikel 3

De korpschef en de Commandant van de Koninklijke marechaussee zijn bevoegd de kosten van de uitzetting te verhalen op de vreemdeling en, indien hij minderjarig is, degenen die het wettige gezag over hem uitoefenen, dan wel de reder of de luchtvaartmaatschappij door wier tussenkomst de vreemdeling aan een grens of binnen het grondgebied van de openbare lichamen is gebracht.

Artikel 4

De ambtenaren, bedoeld in artikel 2 van dit besluit, zijn, naast de ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn, bevoegd de administratieve voorbereiding te verrichten ten behoeve van de uitzetting van vreemdelingen die niet of niet langer toelating tot verblijf hebben in de openbare lichamen.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010, om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 oktober 2012

De

Minister

voor Immigratie, Integratie en Asiel,

G.B.M. Leers.