Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Aanduidingenbesluit tabaksproducten (implementatie richtlijn 2012/9/EU)

Geldend van 28-03-2014 t/m heden

Besluit van 29 oktober 2012, houdende wijziging van het Aanduidingenbesluit tabaksproducten ter implementatie van richtlijn 2012/9/EU

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2012, VGP/3121488;

Gelet op richtlijn 2012/9/EU van de Commissie van 7 maart 2012 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEU 2012, L 69), alsmede op artikel 2, eerste lid, van de Tabakswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2012, nr. W13.12.0253/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 oktober 2012, VGP/3135162;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Aanduidingenbesluit tabaksproducten.]

Artikel II

Tabaksproducten die voldoen aan het Aanduidingenbesluit tabaksproducten zoals dit luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit mogen worden verkocht tot 28 maart 2016.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 maart 2014.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de dertiende november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten