Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Fiscale verzamelwet 2012[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 1 november 2012 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel VII

[Vervallen]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel VIIIa

[Red: Wijzigt de Wet op het BTW-compensatiefonds.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XIa

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Belastingwet BES.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet loonbelasting BES.]

Artikel XIVa

[Red: Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2012.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2012.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet uitwerking autobrief.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet uniformering loonbegrip.]

Artikel XIX

Artikel XX

Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2012.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 1 november 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Uitgegeven de achtste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten