Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid [...] niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie[Regeling materieel uitgewerkt per 07-11-2014.][Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 07-11-2012 t/m 31-12-2014

Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Het percentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, bedraagt in kalenderjaar 2013 54 procent.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de garantiebeheerinstantie.

Den Haag, 22 oktober 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen