Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling hoofden clusters van Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

Geldend van 22-01-2013 t/m heden

Regeling van de secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 3 januari 2012, nr. 5719732, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de hoofden van de clusters van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Mandaatregeling hoofden clusters Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012)

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 2 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 aan de secretaris-generaal verleende mandaat wordt ondermandaat verleend aan de hoofden van de clusters, genoemd in artikel 2, onder b tot en met h, van de Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 ten aanzien van de aangelegenheden die hun cluster betreffen.

Artikel 2

Aan de secretaris-generaal blijft voorbehouden de bevoegdheid om besluiten te nemen, indien deze:

Artikel 3

De hoofden van de clusters, genoemd in artikel 2, onder b tot en met h, van de Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 worden aangewezen als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hun cluster ressorterende ambtenaren.

Artikel 4

Besluiten inzake aanstelling, ontslag, bevordering of verplaatsing van ambtenaren op managementfuncties in schaal 14 en hoger behoeven de instemming van het Centraal Loopbaanberaad van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 5

De Mandaatregeling DG’s, NCTb en plv. SG Justitie 2005 en het Taak- en bevoegdheidsbesluit pSG Justitie worden ingetrokken.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2011.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling hoofden clusters van Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

J. Demmink