Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten en Huishoudelijk [...] (vaststellen termijn indienen aanvragen en vervaldatum)[Regeling vervallen per 07-12-2016.]

Geldend van 01-11-2012 t/m 06-12-2016

Besluit van het bestuur van het Mondriaan Fonds van 19 september 2012 tot wijziging van het Algemeen Reglement financiële ondersteuning projecten (Stcrt. 2001, 91) en het Huishoudelijk Reglement van de Mondriaan Stichting (Stcrt. 2008, 251) in verband met het vaststellen van een termijn voor het indienen van aanvragen en van een vervaldatum

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2012;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 07-12-2016]

[Red: Wijzigt het Algemeen reglement financiële ondersteuning projecten.]

Artikel II [Vervallen per 07-12-2016]

[Red: Wijzigt het Huishoudelijk reglement Mondriaan Stichting 2008.]

Artikel III [Vervallen per 07-12-2016]

Artikel IV [Vervallen per 07-12-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Mondriaan fonds,

B. Donker