Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering Bodem+ 2012[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 27-10-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/179485, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Uitvoering ter uitvoering van diverse regelingen met betrekking tot de bescherming en de sanering van de bodem (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering Bodem+ 2012)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op afdeling 10.1.1, van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit mandaat en machtiging Minister van Infrastructuur en Milieu inzake erkenningen bodemkwaliteit;

Gezien de instemming van de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder directeur-generaal Uitvoering: de directeur-generaal Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Aan de directeur-generaal Uitvoering wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen die verband houden met de uitvoering van taken als bedoeld in de onderdelen A tot en met D van de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Aan de directeur-generaal Uitvoering wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

De directeur-generaal Uitvoering kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, ondermandaat, volmacht of machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 2 en 3, luidt de ondertekening:

 • a. Indien wordt gehandeld namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu:

  De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

  namens deze:

  (handtekening)

  (naam functionaris)

  (functie)

 • b. Indien mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt gehandeld:

  De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

  namens dezen:

  (handtekening)

  (naam functionaris)

  (functie)

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 april 2012.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering Bodem+ 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J. Atsma

Bijlage [Vervallen per 01-01-2013]

Onderdeel A. Het storten van verontreinigde grond en baggerspecie [Vervallen per 01-01-2013]

Onderdeel B. De bevoegdheid tot verhaal van kosten als bedoeld in artikel 75, eerste en derde lid, Wet bodembescherming [Vervallen per 01-01-2013]

Onderdeel C. Het verlenen van erkenningen, ontheffingen en het vaststellen van een formulier (Besluit bodemkwaliteit) [Vervallen per 01-01-2013]