Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving

Geldend van 18-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 oktober 2012, nr. WJZ/12321745, houdende de aanwijzing van toezichthouders Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op 1c van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 8, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel f tot en met i, en de artikelen 8a en 35a worden aangewezen de inspecteur-generaal der mijnen en de onder hem vallende inspectieambtenaren.

Artikel 2

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 8, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel f tot en met i, de artikelen 8a, 35a en 54 tot en met 57 worden aangewezen de ambtenaren die bij artikel 1 van het Besluit aanwijzing toezichthouders ACM zijn aangewezen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 20 juli 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 oktober 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen