Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening PT AM Vrije Teelt Boomkwekerijproducten[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 14-10-2012 t/m 31-12-2014

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 28 juni 2012 houdende regels over het telen van boomkwekerijgewassen en vaste planten op aardappelmoeheid vrij bevonden percelen (Verordening PT AM Vrije Teelt Boomkwekerijproducten)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Sectorcommissie boomkwekerijproducten d.d. 14 juni 2012;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Deze verordening verstaat onder:

  a.

  Het productschap

  :

  het Productschap Tuinbouw;

  b.

  Voorzitter

  :

  voorzitter van het productschap;

  c.

  commissie

  :

  sectorcommissie boomkwekerijproducten;

  d.

  ondernemer

  :

  de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

  e.

  aardappelplanten

  :

  planten van de soort Solanum tuberosum;

  f.

  aardappelmoeheid

  :

  aanwezigheid van aardappelcysteaaltjes Globodera rostochiensis (Stone) of Globodera pallida (Wollenweber) met levende inhoud (larven en eieren);

  g.

  bestuur

  :

  bestuur van het productschap;

  h.

  teeltmateriaal

  :

  planten en plantendelen, die bestemd zijn om voor de teelt van gewassen of ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden, waarmee aardappelcysteaaltjes kunnen worden verspreid;

  i.

  keuringsdienst

  :

  Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaigoed en pootgoed van landbouwgewassen (NAK), Bloembollenkeuringsdienst (BKD), dan wel een andere tot het afgeven van certificaten, verklaringen van goedkeuring of beoordelingsrapporten bevoegde dienst of instelling in een andere EU-lidstaat;

  j.

  perceel

  :

  een ononderbroken oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming, waarop één soort gewas geteeld wordt;

  k.

  boomkwekerij- gewassen en vaste planten

  :

  winterharde en half-winterharde houtgewassen, vaste planten en vaste planten en wortelstokken, uitgezonderd de gewassen die gerekend worden tot de bloembollensector en als zodanig worden genoemd in bijlage II van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007.

§ 2. Verbodsbepaling [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het is de ondernemer verboden om boomkwekerijgewassen en vaste planten te telen, indien de ondernemer niet beschikt over een officiële verklaring of label of een of meerdere beoordelingsrapporten, afgegeven door een door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangewezen keuringsdienst of een andere officiële instantie, waaruit blijkt dat:

  • a. het te gebruiken dan wel gebruikte teeltmateriaal is geproduceerd op een perceel dat vrij is bevonden van aardappelmoeheid, overeenkomstig de methodiek zoals deze wordt voorgeschreven in bijlage II van Richtlijn 2007/33/EG van de Raad van 11 juni 2007 of;

  • b. het te gebruiken dan wel gebruikte teeltmateriaal is geproduceerd op een perceel waarop gedurende de laatste twaalf jaar geen aardappelen of andere, in bijlage I onder punt 1 van Richtlijn 2007/33/EG vermelde waardplanten zijn geteeld.

 • 2 Het is de ondernemer verboden om boomkwekerijgewassen en vaste planten te produceren of in het verkeer te brengen, indien de ondernemer niet beschikt over een officiële verklaring of een of meerdere beoordelingsrapporten, afgegeven door een door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangewezen keuringsdienst of een andere officiële instantie, waaruit blijkt dat het perceel waarop dat teeltmateriaal en andere producten zijn of worden geproduceerd, vooraf vrij is bevonden van aardappelmoeheid, overeenkomstig de methodiek zoals deze wordt voorgeschreven in bijlage II van Richtlijn 2007/33/EG van de Raad van 11 juni 2007.

 • 3 Een verklaring, label of een beoordelingsrapport zijn geldig tot de eerstvolgende aardappelteelt.

 • 4 De ondernemer is verplicht de verklaring, het label of het beoordelingsrapport dan wel de beoordelingsrapporten op eerste vordering van de daartoe door het bestuur bij besluit aangewezen toezichthouder te tonen.

 • 5 De ondernemer is verplicht de verklaring, het label of het beoordelingsrapport dan wel de beoordelingsrapporten tot de eerstvolgende aardappelteelt te bewaren.

§ 3. Vrijstelling [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 4. Overige bepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften stellen.

 • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 4 Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer als retributie een bedrag van € 100,- is voldaan.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde krachtens artikel 2, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

 • 2 Het bevoegde tuchtgerecht is het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen.

§ 5. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De Verordening PT AM Vrije Teelt wordt ingetrokken. Verklaringen of beoordelingsrapporten die zijn verleend op grond van de Verordening PT AM Vrije Teelt en die geldig zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden geacht te zijn verleend op grond van deze verordening.

 • 2 Aanvragen voor verklaringen op beoordelingsrapporten die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening nog in behandeling zijn, worden aangemerkt als aanvragen op grond van deze verordening.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PT AM Vrije Teelt Boomkwekerijproducten.

Zoetermeer, 28 juni 2012

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris