Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wet van 4 oktober 2012 tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en de bestrijding van misbruik en fraude de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te wijzigen;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Werknemersverzekeringen

Artikel I

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Hoofdstuk II. Volksverzekeringen

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Hoofdstuk III. Sociale voorzieningen

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Hoofdstuk IV. Arbeidswetten

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Hoofdstuk V. Overige wijzigingen

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel XXII. Wet veiligheidsregio’s

[Red: Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s.]

Artikel XXIII. Samenloop met eerdere inwerkingtreding Invoeringswet Wet werken naar vermogen

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XXIV. Samenloop met latere inwerkingtreding Invoeringswet Wet werken naar vermogen

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (Kst. 33161).]

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Artikel XXV. Overgangsrecht

  • 1 Ten aanzien van beboetbare overtredingen en strafbare feiten voorzien bij of krachtens de wetten die bij deze wet zijn gewijzigd en die zijn begaan uiterlijk op de dag voor de dag waarop deze wet of het desbetreffende onderdeel daarvan in werking is getreden, blijft het recht, met inachtneming van het tweede lid, van toepassing zoals dat gold op die dag.

  • 3 Indien bij deze wet aan beboetbare overtredingen en strafbare feiten of aan de sanctionering hiervan rechtsgevolgen zijn verbonden of hieraan bevoegdheden worden ontleend, worden hierbij alleen:

    • a. beboetbare overtredingen en strafbare feiten betrokken die zijn begaan met ingang van de dag waarop deze wet of het desbetreffende onderdeel daarvan in werking is getreden;

    • b. sancties betrokken die zijn opgelegd voor beboetbare overtredingen of strafbare feiten als bedoeld in onderdeel a.

Artikel XXVI. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XXVII. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministereis, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 4 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Uitgegeven de twaalfde oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten