Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Omzettingsregeling luchthaven Budel[Regeling vervallen per 01-02-2014.]

Geldend van 01-04-2011 t/m 31-01-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Budel, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Budel)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-02-2014]

Artikel 1 [Vervallen per 01-02-2014]

  • 3 Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 maart van enig jaar tot 1 maart van het daarop volgende jaar.

Hoofdstuk 2. Luchthaven [Vervallen per 01-02-2014]

Artikel 2 [Vervallen per 01-02-2014]

  • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Budel.

  • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3 [Vervallen per 01-02-2014]

Op de luchthaven zijn gelegen:

  • a. een verharde start- en landingsbaan in de geografische richting 033°-213° met een lengte van 1199 meter en een breedte van 23 meter, met daarbij behorende verharde rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld onder codenummer 2 en codeletter B, zoals vermeld in bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109);

  • b. een onverharde start- en landingsbaan in de geografische richting 033°-213° met een lengte van 850 meter en een breedte van minimaal 30 meter;

    een en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden [Vervallen per 01-02-2014]

Artikel 4 [Vervallen per 01-02-2014]

  • 1 Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.

  • 2 In afwijking van het eerste lid is op de luchthaven incidenteel gebruik van militaire vliegtuigen toegestaan.

Artikel 5 [Vervallen per 01-02-2014]

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 4. Ruimtelijke beperkingen [Vervallen per 01-02-2014]

Artikel 6 [Vervallen per 01-02-2014]

De beperkingengebieden, bedoeld in artikel X, vijfde lid, van de wet, zijn aangegeven op de kaarten in bijlage 2a en 2b bij deze regeling.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen [Vervallen per 01-02-2014]

Artikel 7 [Vervallen per 01-02-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

Artikel 8 [Vervallen per 01-02-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Omzettingsregeling luchthaven Budel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. bedoeld in de artikelen 2, 3 en 5 van de Omzettingsregeling luchthaven Budel: ligging van de baan en plaats van de handhavingspunten, grenswaarden in de handhavingspunten [Vervallen per 01-02-2014]

Bijlage 251161.png

Bijlage 2a. , bedoeld in artikel 7 van de Omzettingsregeling luchthaven Budel: het beperkingengebied ten gevolge van de Ke-zone [Vervallen per 01-02-2014]

Bijlage 251162.png

Bijlage 2b. , bedoeld in artikel 7 van de Omzettingsregeling luchthaven Budel: het beperkingengebied ten gevolge van de Bkl-zone [Vervallen per 01-02-2014]

Bijlage 251163.png