Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Omzettingsregeling luchthaven Haamstede

Geldend van 07-11-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 28 maart 2011, nr. IENM/BSK-2011/35363, houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Haamstede, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Haamstede)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

  • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

    • daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang zoals geldt voor de positie 52°00’ N en 05°00’ O op zeeniveau;

    • verordening (EU) nr. 923/2012: uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie van 26 september 2012 tot vaststelling van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 en verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) nr. 1033/2006 en (EU) nr. 255/2010 (PbEU 2012, L 281);

    • zweefvliegtuig: zweeftoestel met vaste vleugel, zijnde een luchtvaartuig zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht kan worden gehouden door aërodynamische reactiekrachten waarvan de vrije vlucht niet afhankelijk is van een motor.

  • 2 De exploitant van de luchthaven is de Vliegclub Haamstede.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

Artikel 2

  • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Haamstede.

  • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels

Artikel 3

Op de luchthaven zijn uitsluitend zweefvliegtuigen toegestaan.

Artikel 4

Het gebruik van de luchthaven vindt plaats binnen de daglichtperiode overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in deel 5 van de bijlage bij verordening (EU) nr. 923/2012.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Omzettingsregeling luchthaven Haamstede.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. , bedoeld in artikel 2 van de Omzettingsregeling luchthaven Haamstede: ligging van de luchthaven

Bijlage 251158.png