Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoveren en Subsidieregeling sterktes in innovatie (steunaspecten)

Geldend van 10-10-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 oktober 2012, nr. WJZ/12302026, tot wijziging van de Subsidieregeling innoveren en de Subsidieregeling sterktes in innovatie (steunaspecten)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 4 van het Kaderbesluit EZ-subsidies,

Besluit:

Artikel I

Een aanvraag om subsidie krachtens een op het Kaderbesluit EZ-subsidies gebaseerde regeling wordt afgewezen, indien de aanvrager reeds vóór de datum van indiening van de aanvraag met de subsidiabele activiteiten of het project is begonnen.

Artikel II

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling sterktes in innovatie.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innoveren.]

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 oktober 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen