Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling administratiekosten 2012

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 september 2012, nr. 299607, houdende vaststelling van de administratiekosten bedoeld in artikel 11a van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994 en artikel 9b van het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten, alsmede wijziging van de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie (Regeling vaststelling administratiekosten 2012)

Artikel 1

De administratiekosten, bedoeld in artikel 11a van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, bedragen per administratieve sanctie € 9.

Artikel 2

De administratiekosten, bedoeld in artikel 9b van het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten, bedragen per geldboete € 9.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie.]

Artikel 5

Tot 1 januari 2013 kunnen de vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling vervaardigde modellen en formulieren nog worden gebruikt. Dit betreft de combibonnen die zijn vervaardigd conform het vastgestelde model bij de laatste wijziging van de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie (Stcrt. 2011, 10909).

Artikel 6

De Regeling vaststelling administratiekosten verkeersboetes wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling administratiekosten 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten