Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik[Regeling vervallen per 01-01-2017.]

Geldend van 01-04-2015 t/m 31-12-2016

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 augustus 2012, nr. 272329, houdende instelling van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik (Instellingsbesluit Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik)

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies,

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Taskforce: de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, bedoeld in artikel 2;

 • b. Actieplan: het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012–2016 ‘Kinderen Veilig’;

 • c. kindermishandeling: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • d. de Ministers: de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2. Instelling [Vervallen per 01-01-2017]

Er is een Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.

Artikel 3. Taak [Vervallen per 01-01-2017]

De Taskforce heeft tot taak:

 • a. toe te zien op de uitvoering van het Actieplan;

 • b. het aanjagen en agenderen van de acties uit het Actieplan;

 • c. te ondersteunen bij de uitvoering van de speerpunten in de aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik;

 • d. het initiëren en stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een gevoel van urgentie en verantwoordelijkheidsbesef in de samenleving om kindermishandeling tegen te gaan.

Artikel 4. Samenstelling [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De Taskforce bestaat uit een voorzitter en ten hoogste negen overige leden.

 • 2 De voorzitter en overige leden worden door de Ministers benoemd voor ten hoogste drie jaar. Herbenoeming is mogelijk.

 • 3 De voorzitter en overige leden worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor een goede vervulling van de in artikel 3 genoemde taken.

 • 4 De Taskforce kan zich op onderdelen van haar taak laten bijstaan door personen van zowel binnen als buiten de overheid, van wie de deskundige inbreng van belang kan zijn voor haar werkzaamheden. Zij zal onder andere gebruik maken van de expertise van de als waarnemer aan de Taskforce verbonden Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen.

Artikel 5. Ontslag leden [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De Ministers ontslaan de voorzitter en overige leden op eigen verzoek.

 • 2 De voorzitter en overige leden kunnen tevens door de Ministers worden ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

Artikel 6. Ondersteuning [Vervallen per 01-01-2017]

De Ministers voorzien in de ondersteuning van de Taskforce.

Artikel 7. Verslag en evaluatie [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De Taskforce brengt twee maal per jaar verslag uit aan de Ministers over de voortgang van zijn werkzaamheden. Daarnaast stelt de Taskforce twee maal per jaar aan de Ministers een overzicht beschikbaar dat inzicht verschaft in de voortgang van de acties uit het Actieplan.

 • 2 De Taskforce evalueert medio 2014 zijn werkzaamheden. Het evaluatieverslag wordt uiterlijk 1 oktober 2014 aan de Ministers gezonden.

Artikel 8. Vergoeding [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 9. Archivering [Vervallen per 01-01-2017]

De archiefbescheiden van de Taskforce worden na zijn opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 10. Intrekking [Vervallen per 01-01-2017]

Het Instellingsbesluit stuurgroep aanpak kindermishandeling wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 12. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatcourant geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner