Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (beëindigen tijdelijke afwijking eindexamenprogramma’s geschiedenis)[Regeling vervallen per 01-08-2017.]

Geldend van 06-09-2012 t/m 31-07-2017

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. VO/419920, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het beëindigen van de tijdelijke afwijking in de eindexamenprogramma’s geschiedenis

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit vo;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs [Vervallen per 01-08-2017]

[Red: Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepalingen [Vervallen per 01-08-2017]

Artikel III. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2012, met dien verstande dat zij voor leerlingen in het havo in werking treedt met ingang van 1 augustus 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart