Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2012, nr. WJZ/434678 (10253), tot wijziging van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 34, zesde en zevende lid, van de Monumentenwet 1988;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.]

Artikel II. Overgangsbepaling bezwaar en beroep en financiële verantwoording

  • 1 Bezwaar en beroep tegen besluiten van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten, zoals deze voor 1 oktober 2012 luidde, worden afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in genoemde regeling, zoals deze voor 1 oktober 2012 luidde.

  • 2 De financiële verantwoording met betrekking tot de activiteiten waarvoor op grond van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten, zoals deze voor 1 oktober 2012 luidde, subsidie is verstrekt, vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in genoemde regeling, zoals deze voor 1 oktober 2012 luidde.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra