Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003 (hoogte vergoedingen)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 28 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de hoogte van de vergoedingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 juli 2012, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 12.001696;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 6, eerste lid, van de Wet tarieven in strafzaken;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2012, nr. W03.12.0260/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 augustus 2012, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 288805;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit tarieven in strafzaken 2003.]

Artikel II

De bij dit besluit vastgestelde tarieven gelden voor opdrachten die op of na de datum van inwerkingtreding zijn verstrekt.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 augustus 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de zesde september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten