Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Bureau toezicht & handhaving van de gemeente Nijmegen 2012[Regeling vervalt per 02-09-2017.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 augustus 2012, nr. 5737125/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Bureau Toezicht & Handhaving van de gemeente Nijmegen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd Bureau toezicht & handhaving van de gemeente Nijmegen van 17 juli 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Arnhem en de korpschef van de politieregio Gelderland-Zuid;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van teamleider, senior integraal toezichthouder, milieutoezichthouder, integraal toezichthouder en aankomend integraal toezichthouder in dienst van het Bureau Toezicht & Handhaving van de gemeente Nijmegen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 110 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien en korte wapenstok.

Artikel 7

  • 1 Het Hoofd Bureau toezicht & handhaving van de gemeente Nijmegen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht Nijmegen 2007 van 21 augustus 2007, nr. 5487855/Justis/07 zal vervallen op 2 september 2012.

Artikel 9

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 september 2012 en vervalt op 2 september 2017.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Bureau toezicht & handhaving van de gemeente Nijmegen 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 augustus 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J. Gankema

Teammanager BTR