Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Analyse, Programmering en Signalering 2012[Regeling vervallen per 12-09-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2017.]

Geldend van 30-08-2012 t/m 30-06-2017

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2012, INSP/2012/11433, houdende de inrichting van de directie Analyse, Programmering en Signalering, alsmede de toedeling van taken en doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de onder de directeur ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Analyse, Programmering en Signalering 2012)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 4, onderdeel l, en 14, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal SZW 2012;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling [Vervallen per 12-09-2017]

Artikel 1. Begrippen [Vervallen per 12-09-2017]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. de directie: de directie Analyse, Programmering en Signalering van de inspectie;

 • b. de directeur: de directeur van de directie Analyse, Programmering en Signalering;

 • c. operationele directies: de directies Arbeidsmarktfraude, Arbeidsomstandigheden, Major Hazard Control, Opsporing en Werk en Inkomen van de inspectie.

§ 2. De organisatie en taken van de afdelingen [Vervallen per 12-09-2017]

Artikel 2. Organisatie directie [Vervallen per 12-09-2017]

 • 1 De directie bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. de afdeling Beleidsondersteuning;

  • b. de afdeling Communicatie;

  • c. de afdeling Onderzoek & Analyse A;

  • d. de afdeling Onderzoek & Analyse B;

  • e. de afdeling Programmering & Projecten A;

  • f. de afdeling Programmering & Projecten B.

 • 2 Aan het hoofd van iedere afdeling staat een afdelingshoofd.

§ 3. Verantwoordelijkheden [Vervallen per 12-09-2017]

Artikel 3. Verantwoordelijkheden afdelingshoofden [Vervallen per 12-09-2017]

De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het leiding geven aan de eigen afdeling, waaronder begrepen de HRM-taken ten aanzien van de medewerkers, de coaching van de medewerkers en het bevorderen van de sociale cohesie van de eigen afdeling;

 • b. het afleggen van verantwoording en het rapporteren aan de directeur over bijdragen van de eigen afdeling aan de uitvoering van het jaarplan van de inspectie;

 • c. het doen van voorstellen aan het IG-team met betrekking tot het aantrekken en ontslaan van personeel;

 • d. het bijdragen aan de totstandkoming van inspectiebrede producten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, e, f, h en j, en artikel 8, onderdeel d, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal SZW 2012, binnen de daarvoor geldende departementale kaders dan wel volgens door de inspecteur-generaal dan wel de directeur gegeven richtlijnen.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden afdeling Beleidsondersteuning [Vervallen per 12-09-2017]

De afdeling Beleidsondersteuning is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • a. het coördineren van de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de inspectie met de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de andere onderdelen van het ministerie en van andere ministeries;

 • b. het faciliteren van het signaleringsproces binnen de gehele inspectie;

 • c. het verzorgen van de inhoudelijke ondersteuning met betrekking tot voorbereiding van overleg met interne en externe stakeholders, het beantwoorden van vragen van het Parlement en het voeren van het secretariaat van het IG-team ten behoeve van de inspecteur-generaal en het verzorgen van de inhoudelijke ondersteuning ten behoeve van de bewindspersonen;

 • d. het in samenwerking met de operationele directies fungeren als verbinding tussen de inspectie en de overige onderdelen van het ministerie, andere inspectiediensten, uitvoeringsorganisaties, gemeenten en andere voor de inspectie relevante organisaties;

 • e. het in samenwerking met de desbetreffende operationele directies coördineren en uitvoeren van uitvoerbaarheids-, handhaafbaarheids- en toezichtbaarheidstoetsen;

 • f. het uitvoeren van de taken van het verbindingsbureau detacheringsarbeid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 96/71/EG;

 • g. het in samenwerking met de operationele directies coördineren en opstellen van het handhavingsarrangement, genoemd in artikel 11 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.

Artikel 5. Verantwoordelijkheden afdeling Communicatie [Vervallen per 12-09-2017]

De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor het in afstemming met de operationele directies verzorgen van de communicatie in brede zin van de inspectie, met name door:

 • a. het ontwikkelen en onderhouden van een meerjarige communicatiestrategie van de inspectie;

 • b. het zorgdragen voor een basisinfrastructuur op het gebied van communicatie voor de inspectie;

 • c. het ondersteunen van nalevingscommunicatie door onder meer instrumentontwikkeling.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden afdelingen Onderzoek & Analyse A en B [Vervallen per 12-09-2017]

De afdelingen Onderzoek & Analyse A en B zijn verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • a. het verrichten van de inspectiebrede risicoanalyse en risicoanalyses voor onderdelen van de inspectie, waaronder mede begrepen rapportages betreffende de opsporing, zoals criminaliteitsbeelden, risicoanalyses en onderzoeksevaluaties;

 • b. het verrichten van de effectmeting betreffende de inspectie en haar activiteiten;

 • c. het verrichten van thematisch onderzoek naar inspectiebrede onderwerpen, fenomenen, of signalen;

 • d. het verrichten van monitoronderzoek en nalevingsonderzoek.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden afdelingen Programmering & Projecten A en B [Vervallen per 12-09-2017]

De afdelingen Programmering & Projecten A en B zijn verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • a. het in samenwerking met de operationele directies voorbereiden van beslissingen over de strategie en de programmering betreffende de werkzaamheden van de inspectie, waaronder het meerjarenplan, de programmering en de landelijke strategieën op het gebied van de operationele directies;

 • b. het in samenwerking met de operationele directies initiëren en ontwikkelen van de strategische noties en uitgangspunten in het toezicht- en handhavingsbeleid van de inspectie, die de kaders vormen voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de inspectie;

 • c. het op grond van al dan niet door operationele directies aangeleverde toezichtbevindingen geven van beleidsmatige signalen aan de bewindspersonen, de overige onderdelen van het ministerie en externe instanties;

 • d. het faciliteren van het signaleringsproces binnen de gehele inspectie;

 • e. het leveren van inhoudelijke bijdragen voor het jaarverslag en het jaarplan van de inspectie aan de directie Informatiehuishouding en Inspectieondersteuning;

 • f. het in samenwerking met de operationele directies bijdragen aan de Integrale Rapportage Handhaving van het ministerie over de realisatie van de afspraken uit het handhavingsarrangement, genoemd in artikel 11 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

 • g. het op aanvraag van het IG-team verrichten van het programma- en projectmanagement op de inhoudelijke thema’s en onderwerpen uit de programmering van de inspectie.

§ 4. Bevoegdheden [Vervallen per 12-09-2017]

Artikel 8. Mandaat en machtiging betreffende personeelsaangelegenheden [Vervallen per 12-09-2017]

 • 1 Aan de afdelingshoofden en de teamleiders van de directie wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van medewerkers van de eigen organisatorische eenheid, voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

  • c. het beslissen over verlof van medewerkers;

  • d. het toekennen van kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, ten bedrage van minder dan € 250,– per medewerker, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid wordt aan de afdelingshoofden ook mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het vaststellen van een beoordeling van een medewerker die rechtstreeks ressorteert onder een onder hem ressorterende teamleider, die is opgesteld door een teamleider die rechtstreeks onder hem ressorteert.

Artikel 9. Volmachten afdelingshoofden [Vervallen per 12-09-2017]

De afdelingshoofden zijn gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 15.000,– per overeenkomst betreffende:

 • a. het opleiden van medewerkers van de eigen afdeling binnen de kaders van het opleidingsplan van de directie;

 • b. activiteiten ten behoeve van sociale en functionele cohesie, representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de eigen afdeling binnen de daarvoor geldende departementale, dan wel door de inspecteur-generaal vastgestelde financiële kaders.

Artikel 10. Volmacht hoofd afdeling Communicatie [Vervallen per 12-09-2017]

Het hoofd van de afdeling Communicatie is gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten en bestellingen met betrekking tot de communicatie van de inspectie met een waarde van ten hoogste € 50.000,– per overeenkomst of bestelling.

Artikel 11. Plaatsvervanging [Vervallen per 12-09-2017]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, zijn taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk waargenomen door een daartoe aan te wijzen plaatsvervanger.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, zijn taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk waargenomen door een daartoe aan te wijzen plaatsvervanger.

§ 5. Slotbepalingen [Vervallen per 12-09-2017]

Artikel 12. Inwerkingtreding [Vervallen per 12-09-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 13. Citeertitel [Vervallen per 12-09-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Analyse, Programmering en Signalering 2012.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 augustus 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

C.H.L.M. van de Louw,

directeur Analyse, Programmering en Signalering.