Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling subsidieplafond StAB

Geldend van 30-10-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/28895, houdende vaststelling voor de jaren 2012 en 2013 van het subsidieplafond, bedoeld in artikel 3 van het Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening (Regeling subsidieplafond StAB 2012–2013)

Artikel 1

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 3 van het Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening, is voor het jaar:

  • a. 2012: € 5.400.000,

  • b. 2013: € 5.400.000,

  • c. 2014: € 5.377.000,

  • d. 2015: € 5.227.000.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafond StAB.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus