Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van paprika tegen Anthonomus eugenii[Regeling vervallen per 14-10-2012.]

Geldend van 14-08-2012 t/m 13-10-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 augustus 2012 , nr. 289212, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter behandeling van een lege kas om een vervolgbesmetting in de teelt van paprika tegen Anthonomus eugenii te voorkomen (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van paprika tegen Anthonomus eugenii)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 14-10-2012]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het biocide Denkavepon-50 (dichloorvos 500 g/l) ter bestrijding van Anthonomus eugenii in een lege paprikakas.

Artikel 2 [Vervallen per 14-10-2012]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3 [Vervallen per 14-10-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 augustus 2012 en vervalt op 14 oktober 2012.

Artikel 4 [Vervallen per 14-10-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van paprika tegen Anthonomus eugenii.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 augustus 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

de Directerur-Generaal Agro.

Bijlage [Vervallen per 14-10-2012]

Wettelijk gebruiksvoorschrift [Vervallen per 14-10-2012]

Deze vrijstelling staat het gebruik toe van het gewasbeschermingsmiddel Denkavepon-50 ter bescherming van paprika tegen Anthonomus eugenii door de lege kas na ruiming van het besmette gewas te ontsmetten, ter voorkoming van een vervolgbesmetting in paprika.

Toepassing:

Voor de bestrijding van Anthonomus eugenii is toegestaan uitsluitend het gebruik als: insectenbestrijdingsmiddel na het verwijderen van het gewas in een lege kas.

Tijdens de toepassing mogen geen personen aanwezig zijn in de kas of ruimte.

Het mengen/laden van het biocide Denkavepon-50 in de vernevelaar[s] dient via een koppelsysteem plaats te vinden waarbij dermale blootstelling wordt voorkomen;

Toepassingswijze:

Door middel van éénmalige ruimtebehandeling met elektrische verdampers of foggen, welke buiten de te behandelen ruimte aan- en uitgeschakeld kunnen worden, ter bestrijding van Anthonomus eugenii in een lege kas na het verwijderen van gewas(resten).

Er moet op gelet worden dat de ruimte gesloten is teneinde te snel wegtrekken van de damp en daardoor mindere werking te voorkomen. Na behandeling dient de ruimte 10 uur gesloten te blijven, alvorens te luchten. Het verdient daarom de voorkeur de behandeling ‘s avonds uit te voeren. Na afloop van de gehele behandeling dient minimaal 4 uur gelucht te worden voordat de ruimte betreden mag worden.

De beste resultaten worden behaald bij een temperatuur tussen 15 en 25 °C. Tijdens de behandeling dient de temperatuur constant te blijven.

Een dag vóór tot een dag ná de behandeling geen andere bestrijdingsmiddelen toepassen.

Houd het energiescherm of verduisteringsdoek tijdens en enkele uren na de toepassing gesloten.

Dosering:

Bij gebruik van elektrische verdampers of d.m.v. foggen: 13 ml middel per 100 m3