Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012

Geldend van 14-08-2012 t/m heden

Regeling van de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Veiligheid en Justitie van 3 augustus 2012, nr. 286999, houdende de organisatie van de dienstonderdelen bij het openbaar ministerie (Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012)

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Gelet op de artikelen 3, 4 en 43 van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1. Landelijke diensten

De volgende landelijke diensten ressorteren onder het College van procureurs-generaal:

 • a. het bureau ontnemingswetgeving openbaar ministerie (BOOM);

 • b. centrale verwerking openbaar ministerie (CVOM);

 • c. de dienstverleningsorganisatie openbaar ministerie (DVOM);

 • d. de Rijksrecherche.

Artikel 2. Bureau ontnemingswetgeving openbaar ministerie

Het bureau ontnemingswetgeving openbaar ministerie (BOOM) heeft met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel tot taak:

 • a. het verlenen van ondersteuning aan de portefeuillehouder van het College van procureurs-generaal;

 • b. het verlenen van algemene faciliteiten aan het openbaar ministerie;

 • c. het verlenen van zaakondersteuning aan de zaaksofficier;

 • d. het verlenen van ondersteuning aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Artikel 3. Centrale verwerking openbaar ministerie

De centrale verwerking openbaar ministerie (CVOM) heeft tot taak:

Artikel 4. Dienstverleningsorganisatie openbaar ministerie

De dienstverleningsorganisatie openbaar ministerie (DVOM) heeft tot taak:

 • a. het verlenen van ondersteuning aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering van het College van procureurs-generaal;

 • b. het verrichten van de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle onderdelen van het openbaar ministerie, met name op de terreinen van personeel & organisatie, financiën, ICT en facilitair beheer.

Artikel 5. Rijksrecherche

De Rijksrecherche heeft tot taak het doen van onderzoek in opdracht van het College van procureurs-generaal, naar feiten of gedragingen die mogelijk een strafbaar feit opleveren.

Artikel 6. Intrekking voorgaande regelingen

De Organisatieregeling dienstonderdelen OM van 15 december 1997, het Aanvullend besluit bij de Organisatieregeling dienstonderdelen OM van 27 februari 2001 en het Aanvullend besluit bij de Organisatieregeling dienstonderdelen Openbaar Ministerie van 26 augustus 2005 worden ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zijn wordt geplaatst.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, werkt artikel 4 terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 augustus 2012

De

minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

G.N. Roes,

directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving.