Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2012, domein II[Regeling vervallen per 01-07-2017.]

Geldend van 24-06-2016 t/m 30-06-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 31 juli 2012, nr. 5735872/Justis/12, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Sportvisserij MidWest Nederland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van Sportvisserij MidWest Nederland van 14 januari 2012 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket te 's-Gravenhage en de korpschef van de politieregio Kennemerland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2017]

De personen, werkzaam in de functie van Boa Domein Milieu, Welzijn en Infrastructuur in dienst van Sportvisserij MidWest Nederland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2017]

  • 1 De directeur van Sportvisserij MidWest Nederland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, team BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2012, domein II.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 juli 2012

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR