Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, IVV/OOG/2012/11022, houdende regels inzake de verstrekking van statistische gegevens met betrekking tot de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013)

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Statistiek uitkeringen gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen model, gegevens over uitkeringen en over de personen aan wie in de desbetreffende maand een uitkering is verleend, of ten behoeve van wie loonkostensubsidie is verstrekt.

Artikel 3. Statistiek re-integratievoorzieningen gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand overeenkomstig het in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen model, gegevens over voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet, en over de personen die van die voorziening feitelijk gebruik hebben gemaakt.

Artikel 4. Statistiek vorderingen, boeten en sancties gemeenten

De minister ontvangt van het college uiterlijk vier weken na afloop van iedere kalendermaand, overeenkomstig het in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen model, gegevens over vorderingen in verband met opgelegde betalings- of aflossingsverplichtingen, over ontvangsten op die vorderingen en gegevens over opgelegde bestuurlijke boeten, sancties en aansprakelijkheidstellingen en gegevens over de personen ten aanzien van wie in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de WIJ en de WWIK dergelijke verplichtingen, vorderingen, boetes en sancties zijn opgelegd.

Artikel 5. Centraal Bureau voor de Statistiek of bewerker

  • 1 Het college verstrekt de gegevens, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, door tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de gegevensverstrekking plaatsvindt op een door de directeur-generaal van de statistiek te bepalen wijze, of door tussenkomst van een door de minister aan te wijzen externe bewerker.

  • 2 Indien een bewerker wordt aangewezen wordt van de aanwijzing van de bewerker mededeling gedaan in de Staatscourant.

  • 3 De bewerker, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de in het eerste lid bedoelde gegevens op een door de minister te bepalen wijze.

  • 4 Door de bewerker worden geen persoonsgegevens of verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekt, behoudens in opdracht van de minister.

  • 5 De minister kan persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 2, 3 of 4 die door tussenkomst van een bewerker worden verkregen verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van het verrichten van statistisch onderzoek.

Artikel 6. Statistieken door SVB

  • 2 De SVB verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, zonder tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar op de door de directeur-generaal van de statistiek te bepalen wijze, bedoeld in artikel 5, eerste lid, of indien een bewerker is aangewezen als bedoeld in artikel 5 op een door de minister te bepalen wijze.

Artikel 6a. Gegevens ten behoeve van de doelgroepregistratie

  • 2 Het Centraal Bureau voor de Statistiek is gemachtigd de gegevens, bedoeld in het eerste lid, die het verkrijgt op grond van artikel 5, eerste lid, te verstrekken aan het UWV op een door de minister, na overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek en het UWV, te bepalen wijze.

Artikel 7. Intrekking regeling

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als : Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 juli 2012

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Bijlage 1. Overzicht kenmerken bijstandsuitkeringsstatistiek

Hieronder staan de kenmerken in het aan te leveren BUS-bestand beschreven. Bij ieder kenmerk wordt het bereik aangegeven waaraan een waarde van het betreffende kenmerk moet voldoen, indien over het kenmerk informatie is opgenomen in het XML-bestand. Het CBS controleert of de aangeleverde kenmerken binnen het geldige waardenbereik liggen. Daarnaast voert het CBS verschillende controles uit na ontvangst van het BUS-bestand. Een overzicht van een aantal van deze controles is te vinden op de website www.cbs.nl/sz. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Let op: Met [jjjj] wordt bedoeld de 4-cijferige aanduiding voor het jaar

Met [mm] wordt bedoeld de 2-cijferige aanduiding van de maand

Met [ab] wordt bedoeld: een tekstwaarde van 2 posities

Met [12] wordt bedoeld: een numerieke waarde van 2 posities

Met (abcde) wordt bedoeld: een tekstwaarde van minimaal 1 en maximaal 5 posities

Met ab wordt bedoeld: exact de letters ‘ab’

Met 12 wordt bedoeld: exact de waarde ‘12’

Met [a1234] wordt bedoeld: een plus- of minteken op de eerste positie gevolgd door numerieke waarden op de posities 2 t/m 5

Met [jjjjmmdd] wordt bedoeld: een datumaanduiding waarbij de eerste 4 posities het jaar aanduiden, de 5e en 6e positie de maand, en de 7e en 8e positie de dag van de maand

Met incl. VT en excl. VT wordt bedoeld: het bedrag op te geven inclusief vakantietoeslag of het bedrag op te geven exclusief vakantietoeslag

GEGEVENS LEVERING
 

1

STATISTIEKJAAR

 

[jjjj]

       

2

STATISTIEKMAAND

 

[mm]

       

3

BERICHTGEVERCODE

 

[1234]

       

4

GEMEENTECODE

   
 

CBS-gemeentecode

 

[1234]

       

5

NAAM SOFTWAREPAKKET

   
 

CiVision Samenlevingszaken (PinkRoccade)

sam

 
 

GWS4all (Centric)

gws

 
 

Socrates (WiGo4It)

soc

 
 

AIO (Sociale Verzekeringsbank)

aio

 
 

EBB-Rapportage (Horlings & Eerbeek)

ebb

 
 

Central Station (Obec Software Engineering)

cso

 
 

Ander pakket

and

 
       

6

RELEASE-/VERSIENUMMER SOFTWAREPAKKET

 

(abcdefghijkl)

       
GEGEVENS UITKERING
       

7

REGISTRATIENUMMER UITKERING

 

(abcdefghijklmno)

       

8

STATISTIEKCODE

   
 

algemene bijstand

 

01

 

IOAW

 

02

 

IOAZ

 

03

 

periodiek bijzondere bijstand

 

11

 

eenmalig bijzondere bijstand

 

12

 

BBZ

 

14

       

9

NADERE CLASSIFICATIE BBZ

   
 

zelfstandige, beginnend

 

1

 

zelfstandige, oudere

 

2

 

zelfstandige, beëindigende

 

3

 

zelfstandige, overig

 

5

       

10

LEEFVORM

   
 

alleenstaande

 

1

 

alleenstaande ouder

 

2

 

gehuwden en samenwonenden

 

3

 

anders

 

4

       

11

AANTAL KOSTENDELERS

 

[12]

       

12

BEDRAG BIJSTANDSNORM/GRONDSLAG (incl. vt)

 

[1234]

       

13

BEDRAG VERMINDERING UITKERING N.A.V. AFSTEMMING (incl. vt)

 

[a1234]

       

14

BEDRAG INKOMSTEN UITKERING (incl. vt)

 

[a1234]

       

15

BETAALBAAR GESTELD BEDRAG UITKERING (excl. vt)

 

[123456]

       

16

Datum invoering administratie

 

[jjjjmmdd]

       

17

CLUSTER BIJZONDERE BIJSTAND

   
 

directe levensbehoeften

 

a

 

voorzieningen voor het huishouden

 

b

 

voorzieningen voor wonen

 

c

 

voorzieningen voor opvang

 

d

 

kosten uit maatschappelijke zorg

 

e

 

financiële transacties

 

f

 

uitstroombevordering

 

g

 

medische dienstverlening

 

h

 

overige kostensoorten

 

i

 

kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand

 

j

 

individuele inkomenstoeslag

 

k

 

individuele studietoeslag

 

l

 

collectieve aanvullende zorgverzekering

 

m

       
GEGEVENS PERSONEN (invullen voor alle personen met deze uitkering)
       

18

BURGERSERVICENUMMER

 

[123456789]

       

19

GEBOORTEDATUM

 

[jjjjmmdd]

       

20

GESLACHT

   
 

man

 

1

 

vrouw

 

2

       

21

HUISVESTING

   
 

huurder

 

1

 

eigenaar

 

2

 

inwonend

 

3

 

in inrichting

 

4

 

adresloos

 

5

 

geen vaste woon- of verblijfplaats en niet adresloos

 

6

       

22

AANVANGSDATUM UITKERING PERSOON

 

[jjjjmmdd]

       

23

EINDDATUM UITKERING PERSOON

 

[jjjjmmdd]

       

24

ONTHEFFING ARBEIDSVERPLICHTING VAN TOEPASSING

   
 

nee

 

2

 

ja, artikel 9a,

 

4

 

Participatiewet

 

4

 

ja, artikel 9, lid 1a, Participatiewet

 

5

       
 

ja, artikel 9, lid 5, Participatiewet

 

6

       

25

EINDDATUM ONTHEFFING

 

[jjjjmmdd]

       

26

REDEN BEËINDIGING ONTHEFFING OF OPSCHORTING

   
 

beëindiging wegens niet nakomen verplichtingen plan van aanpak

 

1

 

beëindiging wegens bereiken maximale termijn ontheffing

 

2

 

opschorting wegens bereiken 5-jarige leeftijd jongste kind

 

3

 

opschorting op verzoek van de ouder

 

4

 

overige reden beëindiging

 

5

       

27

UITVOERING TEGENPRESTATIE

   
 

ja

 

1

 

nee

 

1

       

28

REDEN VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING

   
 

op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling

 

01

       
 

agressie

 

03

 

niet nakomen tegenprestatie

 

05

 

niet nakomen verplichtingen plan van aanpak

 

06

 

niet (voldoende) zoeken naar werk in zoekperiode van 4 weken

 

07

 

niet (voldoende) zoeken naar scholing in zoekperiode van 4 weken

 

08

 

oorzaak bij partner

 

98

       

29

AANVANGSDATUM VERMINDERING

 

[jjjjmmdd]

       

30

EINDDATUM VERMINDERING

 

[jjjjmmdd]

       

31

SOORT INKOMSTEN

   
 

(deeltijd) arbeid in dienstbetrekking

 

11

 

vermogensopbrengsten

 

18

 

kinderalimentatie

 

23

 

partneralimentatie

 

24

 

heffingskortingen

 

31

 

andere inkomsten

 

98

       

32

BEDRAG INKOMSTEN PERSOON, incl. vt

 

[a1234]

       

33

VRIJLATING INKOMSTEN (per inkomstensoort)

   
 

ja

 

1

 

nee

 

2

       

34

REDEN BEËINDIGING UITKERING PERSOON

   
 

gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering

 

01

 

aangaan relatie

 

02

 

bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

 

03

 

overlijden

 

04

 

detentie

 

05

 

kunnen volgen van onderwijs maar dit niet doen

 

06

 

overschrijden maximale verblijfsduur buitenland

 

07

       
  verkregen inkomsten uit:    
 

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte

 

11

 

zelfstandig beroep of bedrijf

 

13

 

uitkering werkloosheid

 

14

 

uitkering arbeidsongeschiktheid

 

15

 

alimentatie

 

17

 

vermogensopbrengsten

 

18

 

ander inkomen

 

19

       
  administratieve redenen:    
 

geen inlichtingen

 

31

 

verhuizing naar andere gemeente

 

32

 

verhuizing naar buitenland

 

33

 

niet verschenen op herhaalde oproep inlichtingenplicht

 

34

 

niet verschenen op herhaalde oproep re-integratiegesprek

 

35

 

oorzaak bij partner

 

97

 

andere oorzaak

 

98

Bijlage 2. Overzicht kenmerken statistiek

Re-integratievoorzieningen Gemeenten

Hieronder staan de kenmerken in het aan te leveren SRG-bestand beschreven. Bij ieder kenmerk wordt het bereik aangegeven waaraan een waarde van het desbetreffende kenmerk moet voldoen.

Met [T] wordt bedoeld: tekst.

Met [N] wordt bedoeld: numerieke waarde.

Met [jjjj] wordt bedoeld: een jaartalaanduiding.

Met [mm] wordt bedoeld: de maandaanduiding.

Met [jjjjmmdd] wordt bedoeld: een volledige datumaanduiding.

Administratieve gegevens

1.

Statistiekjaar

[jjjj]

2.

Statistiekmaand

[mm]

3.

Statistiekcode

10

4.

Naam softwarepakket

[T]

5.

Release/Versienummer softwarepakket

[T]

6.

CBS-Gemeentecode

[N]

7.

Berichtgevercode

[N]

Gegevens persoon

8.

Burgerservicenummer

[N]

9.

Geboortedatum

[jjjjmmdd]

10.

Geslacht

[1]

11.

Arbeidsvermogen

[1]

Gegevens voorziening

12.

Registratienummer voorziening

[T]

13.

Type voorziening

 
 

Tijdelijke loonkostensubsidie

01

 

WIW/ID-baan

02

 

Participatieplaats

03

 

Loonkostensubsidie (Participatiewet)

04

 

Beschut werk

05

 

Begeleiding op werkkring/job-coach

06

 

Vervoersvoorziening (woon-werk)

07

 

Andere voorzieningen voor arbeidsbeperking

08

 

Overige

99

14.

Begindatum voorziening

[jjjjmmdd]

15.

Einddatum voorziening

[jjjjmmdd]

Gegevens loonkostensubsidie

16.

Loonwaarde

[N]

Bijlage 3. : Overzicht kenmerken statistiek vorderingen, boeten en sancties gemeenten

Hieronder staan de kenmerken van het aan te leveren bestand met gegevens over vorderingen, boeten en sancties (fraude). Van deze kenmerken wordt het bereik aangegeven waarbinnen een waarde van het desbetreffende kenmerk moet liggen.

Let op: Met [ab] wordt bedoeld: 2 tekstwaarden

Met [12] wordt bedoeld: 2 numerieke waarden

Met ab wordt bedoeld: exact de letters ‘ab’

Met 12 wordt bedoeld: exact de waarde ‘12’

Met [a1234] wordt bedoeld: een plus- of minteken op de eerste positie

gevolgd door numerieke waarden op de posities 2 t/m 5

Met [jjjj] wordt bedoeld: een jaartal.

Met [mm] wordt bedoeld: een maand.

Met [jjjjmmdd] wordt bedoeld: een datum aanduiding waarbij de eerste 4

posities het jaar aanduiden, de 5e en 6e positie de maand, en de 7e en 8e

posities de dag van de maand.

Een toelichting op de uitvraag en technische specificaties in verband met de bevraging bij de gemeenten worden door CBS aan gemeenten verstrekt middels de CBS-richtlijnen bij de statistiek.

GEGEVENS STATISTIEK

1

STATISTIEKJAAR

[jjjj]

2

STATISTIEKMAAND

[mm]

3

STATISTIEKCODE

06

4

BERICHTGEVERCODE

[1234]

5

GEMEENTECODE

CBS-gemeentecode

[1234]

6

NAAM SOFTWAREPAKKET

Socrates (WiGo4it)

GWS4all

CiVision WIZ

Sociale Verzekeringsbank

ander pakket

Soc

gws

wiz

svb

and

7

RELEASE/VERSIENUMMER SOFTWAREPAKKET

[abcdefghijkl]

GEGEVENS VORDERING

8

REGISTRATIENUMMER VORDERING

[123456789012345]

9

DATUM BESLUIT/BESCHIKKING

[jjjjmmdd]

10

AARD UITKERING

WWB algemeen

WWB bijzonder

WIJ IOAW IOAZ WWIK

ABW/RWW

BBZ algemeen

BBZ bijzonder

01

02

03

11

12

13

14

15

16

11

ONTSTAANSGROND VORDERING

Vorderingen beschikt vanaf 01-01-2013

fraude: verzwijgen witte inkomsten

fraude: verzwijgen zwarte inkomsten

fraude: verzwijgen vermogen en of inkomsten uit vermogen

fraude: onjuiste opgave woonadres

fraude: onjuiste opgave samenstelling huishouden

andere fraude

onverschuldigde betaling

boete wegens fraude

boete niet wegens fraude

lening

krediethypotheek

verhaal op onderhoudsplichtige voor kind

verhaal op onderhoudsplichtige voor ex-partner

rente en incassokosten

overig

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

  Vorderingen beschikt vóór 01-01-2013

onverschuldigd betaald verwijtbaar (oud: 01, 02, 13, 16)

onverschuldigd betaald niet verwijtbaar (oud: 11,12,14, 15),

lening (oud: 31, 32, 33, 35)

81

82

83

34

21

84

85

 

krediethypotheek (oud: 34)

alimentatie/onderhoudsbijdrage kind, (ex)partner (oud: 21)

rente en incassokosten (oud: 43, 44)

overig (oud: 22, 49)

 

12

DUUR VORDERING

12a. begindatum

12b. einddatum

[jjjjmmdd]

[jjjjmmdd]

GEGEVENS VERLOOP VORDERING

13

HOOGTE BEGINSCHULD

[123456]

14

REDEN CORRECTIE OP SCHULDBEDRAG

Brutering

rente/incassokosten

uitspraak na bezwaar/beroep/hoger beroep

overige correcties

niet van toepassing

01

02

03

09

99

15

HOOGTE VAN HET CORRECTIEBEDRAG

niet van toepassing

[a123456]

9999999

16

STATUS VAN DE VORDERING

lopende aflossing

tijdelijk geen invordering

definitief buiten invordering gesteld

schuld geheel afgelost

niet van toepassing

51

52

53

54

99

17

SALDO VAN DE SCHULD

[a123456]

GEGEVENS ONTVANGSTEN

18

TOTAAL ONTVANGEN BEDRAG

niet van toepassing

[a123456]

9999999

GEGEVENS UITKERINGSONTVANGER (alleen in te vullen voor onderhoudsbijdrage)

19

BURGERSERVICENUMMER UITKERINGSONTVANGER

[123456789]

GEGEVENS BOETE (alleen in te vullen voor boetevorderingen wegens fraude)

20

RECIDIVE

ja

nee

1

2

21

ROBUUSTE INCASSO TOEGEPAST

Ja

Nee

niet van toepassing

1

2

9

22

HOOGTE BESTUURLIJKE BOETE

100 % fraudebedrag

150 % fraudebedrag (recidive)

verlaagd wegens verminderde verwijtbaarheid

1

2

3

GEGEVENS SANCTIE (alleen in te vullen voor fraudevorderingen)

23

SOORT SANCTIE

geen sanctie

nog in behandeling bij gemeente

bestuurlijke boete

aangifte gedaan bij justitie

1

2

3

4

24

ZAAKSNUMMER

niet van toepassing

[123456789] 999999999

GEGEVENS AANSPRAKELIJKEN (invullen voor alle hoofdelijk aansprakelijken)

25

BURGERSERVICENUMMER DEBITEUR

[123456789]

26

GEBOORTEDATUM DEBITEUR

[jjjjmmdd]

27

GESLACHT DEBITEUR

man

vrouw

1

2