Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg)

Geldend van 01-09-2012 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2012, nr. MC-U-3122855, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Gezien:

  • de brief van 6 juni 2011 aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2010/11, 32 620, nr. 13);

  • de Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake invoering vrije tarieven mondzorg van 21 juli 2011 (Stcrt. 2011, nr. 13947);

  • de brief van 16 januari 2012 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 32 620, nr. 41);

  • het dertigledendebat met de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 17 januari 2012 (Handelingen 2011/12, item 12, datum vergadering: 17 januari 2012);

  • de brief van 31 januari 2012 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 32 620, nr. 42);

  • de brief van 25 juni 2012 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 32 620, nr. 66);

  • het algemeen overleg mondzorg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 28 juni 1012;

  • de op 5 juli 2012 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen motie-Kuiken c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 32 620, nr. 68).

Besluit:

Enig artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2013 maximumtarieven vast als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg voor mondzorg als bedoeld in artikel 1 van de aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 21 juli 2011, nr. MC-U-3072981, inzake invoering vrije tarieven mondzorg, en beëindigt met ingang van diezelfde datum het experiment als bedoeld in die aanwijzing.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers