Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO

Geldend van 01-05-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juni 2012, nr. DL/405352, houdende vaststelling van het overzicht van getuigschriften waarmee wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen die gelden voor het geven van voortgezet onderwijs in de algemeen gebruikelijke vakken of programmaonderdelen waarvan niet rechtstreeks op grond van het getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan deze bekwaamheidseisen is voldaan (Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 33, lid 1c, onderdeel b, van de Wet op het Voorgezet Onderwijs, alsmede artikel 80, lid 4, van de wet voortgezet onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Vaststelling conversietabel

  • 1 Er is een conversietabel getuigschriften ten aanzien van de algemeen gebruikelijke vakken en programmaonderdelen in vmbo, havo en vwo. Deze conversietabel is opgenomen als bijlage 1.

  • 2 Er is een conversietabel getuigschriften ten aanzien van de profielvakken vmbo. Deze conversietabel is opgenomen als bijlage 2.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze verschijnt en werkt daarbij terug tot en met 1 augustus 2006.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Bijlage 1. , horende bij artikel 2, eerste lid. Conversietabel getuigschriften voor de algemeen gebruikelijke vakken en programmaonderdelen in het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo (bekwaamheidsgebied vo/bve) en in de bovenbouw van havo en vwo (bekwaamheidsgebied vho)

I

II

III

IV

V

Algemeen gebruikelijke vakken of programmaonderdelen waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan

voor het bekwaamheidsgebied

mogen worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor het vak

voor het bekwaamheidsgebied

Beperking/extra scholing

Bewegen, Sport en Maatschappij

vho

Lichamelijke oefening

vho

 

Informatiekunde/ICT-vakken/

Informatietechnologie

vo/bve

Informatica

vo/bve

 

Lichamelijke opvoeding

vho

Lichamelijke oefening

vho

 

Lichamelijke opvoeding

vo/bve

Lichamelijke oefening

vo/bve

 

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappijwetenschappen

vho

Maatschappijleer

vho

 

Maatschappijleer II

vo/bve

Maatschappijleer

vo/bve

 

Maatschappijkunde

Management en Organisatie

vho

Bedrijfseconomie

vho

 

Het leergebied Mens & Natuur

vo/bve

Techniek

vo/bve

Uitsluitend in de eerste twee leerjaren.

NASK I

vo/bve

Natuurkunde

vo/bve

 

NASK II

vo/bve

Scheikunde

vo/bve

 

Natuur, Leven en Technologie (NLT)

vho

– Scheikunde

– Natuurkunde

– Wiskunde

– Biologie

– Aardrijkskunde

– Onderzoek & Ontwerpen

vho

Voor wat betreft onderwijs dat wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van een team waarin voor de in de derde kolom genoemde vakken de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die voor die vakken worden gesteld.

Onderzoek & Ontwerpen

vho

een naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende verwant vak

vho

Voor zover de bezitter van het in de derde kolom genoemde getuigschrift tevens in het bezit is van een O&O-certificaat, afgegeven door de Stichting Technasium.

Onderzoek & Ontwerpen

vo/bve

een naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende verwant vak

vo/bve

Voor zover de bezitter van het in de derde kolom genoemde getuigschrift tevens in het bezit is van een O&O-certificaat, afgegeven door de Stichting Technasium.

Rekenen

vho

– Wiskunde

– Scheikunde

– Natuurkunde

– Economie

vho

 

– een willekeurig ander vak

vho

Mits aangevuld met het vak Rekenen (zoals aangeboden bij de lerarenopleiding Wiskunde), of: mits aangevuld met een post-hbo traject Rekendidactiek gebaseerd op het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo.

Hetgeen blijkt uit een aantekening op het getuigschrift respectievelijk uit een certificaat.

Rekenen

vo/bve

elk vak

vo/bve

Mits aangevuld met het vak Rekenen (zoals aangeboden bij de lerarenopleiding Wiskunde), of: mits aangevuld met een post-hbo traject Rekendidactiek gebaseerd op het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo.

Hetgeen blijkt uit een aantekening op het getuigschrift respectievelijk uit een certificaat.

Bijlage 2. , horende bij artikel 2, tweede lid. conversietabel getuigschriften voor de profielvakken in het vmbo (bekwaamheidsgebied vo/bve)

I

II

III

IV

V

Profielvakken vmbo waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan

voor het bekwaamheidsgebied

mogen worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor

voor het bekwaamheidsgebied

Beperking/extra scholing

Profielvak Bouwen, wonen en interieur, inclusief alle bijbehorende profielmodules genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma

vo/bve

Bouwtechniek

vo/bve

 

Bouwkunde I

vo/bve

 

Bouwkunde II

vo/bve

Profielvak Economie en ondernemen, inclusief alle bijbehorende profielmodules genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma

vo/bve

Algemene economie

vo/bve

 

Bedrijfseconomie

vo/bve

 

Profielvak Groen, inclusief alle bijbehorende profielmodules genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma

vo/bve

Educatie & Kennismanagement Groene sector

vo/bve

Uitsluitend voor het bekwaamheidsgebied Landbouw en natuurlijke omgeving.

 

Dan wel in het bezit zijn van onderstaande akte of diploma:

   
   

akte m.o. landbouwkunde:

– agrarisch breed

vo/bve

 
   

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwonderwijs (LI):

– Plantenteelt en Verwerking + Dierenhouderij en Verwerking

vo/bve

 
   

akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouwonderwijs (LII):

– Plantenteelt en Verwerking

vo/bve

 
   

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting akker- en weidebouw (LIII):

– Plantenteelt en Verwerking

vo/bve

 
   

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting veeteelt (LIV):

– Dierenhouderij en Verwerking

vo/bve

 
   

akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouw- en tuinbouw of getuigschrift van tuinbouwvakonderwijzer (LV):

– Plantenteelt en Verwerking

vo/bve

 
   

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de landbouwtechnologie (LVI):

- Levensmiddelentechnologie

- Plantenteelt en Verwerking

– Dierenhouderij en Verwerking

vo/bve

 
   

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in

a) Tropische Landbouw (LVII)

b) Bosbouw (LVIII):

– Plantenteelt en Verwerking

vo/bve

 
   

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in cultuurtechniek (LIX):

– cultuurtechniek

vo/bve

 
   

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in:

a) agrarische economie (agrarische economie)

b) landbouwtechniek (agrarische techniek)

c) veeteeltkunde (dierenhouderij en verwerking)

d) akker- en weidebouwkunde (akker- en weidebouw)

e) tuinbouwkunde (tuinbouw)

vo/bve

 
   

diploma agrarische economie B, behaald in periode 1978–1979:

– agrarische economie

   
   

diploma landbouwtechniek B, behaald in periode 1978–1979

vo/bve

 
   

–agrarische techniek

vo/bve

 
   

akte van bekwaamheid van de tweede graad

a.1) plantenteelt en verwerking I (plantenteelt en verwerking)

a.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)

b.1) veehouderij en verwerking I (dierenhouderij en verwerking)

b.2) veehouderij en verwerking II (dierenhouderij en verwerking)

c.1) agrarische techniek I (agrarische techniek)

c.2) agrarische techniek II (agrarische techniek)

d.1) levensmiddelentechnologie I (Levensmiddelentechnologie)

d.2) levensmiddelentechnologie II (Levensmiddelentechnologie)

vo/bve

 
   

akte van bekwaamheid van de derde graad

a.1) plantenteelt en verwerking I (plantenteelt en verwerking)

a.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)

b.1) veehouderij en verwerking I (dierenhouderij en verwerking)

b.2) veehouderij en verwerking II (dierenhouderij en verwerking)

c.1) agrarische techniek I (agrarische techniek)

c.2) agrarische techniek II (agrarische techniek)

d.1) tuinbouw (plantenteelt en verwerking)

d.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)

vo/bve

 

Profielvak Mobiliteit en transport, inclusief alle bijbehorende profielmodules genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma

vo/bve

Motorvoertuigentechniek

vo/bve

Mits aangevuld met de Training transport (gevalideerd door de Onderwijs Coöperatie).

Voertuigentechniek

vo/bve

Profielvak Produceren, installeren en energie, inclusief alle bijbehorende profielmodules genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma

vo/bve

-Metaaltechniek-

Installatietechniek-Elektrotechniek

vo/bve

Voor wat betreft onderwijs dat wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van een team waarin voor de in de derde kolom genoemde vakken de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die voor die vakken worden gesteld.

Profielvak Zorg en welzijn, inclusief alle bijbehorende profielmodules genoemd in het beroepsgerichte examenprogramma

vo/bve

Gezondheidszorg en welzijn

vo/bve

 

Huishoudkunde

vo/bve

Gezondheidskunde

vo/bve