Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren (Finance for International Business)

Geldend van 15-07-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 4 juli 2012, nr. WJZ / 11155512, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren (Finance for International Business)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 3, tweede lid, 4, 16, 17, eerste lid, 19, 25, 34 en 44 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling internationaal excelleren.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling internationaal excelleren.]

Artikel III

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft de Subsidieregeling internationaal ondernemen van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012.]

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 juli 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 juli 2012

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker