Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven 2012 Wet op het financieel toezicht[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 07-07-2012 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven 2012 Wet op het financieel toezicht

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Ter bepaling van de door de AFM in rekening te brengen tarieven, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, worden voor de volgende categorieën financiële ondernemingen, uitgevende instellingen en pensioenfondsen, bedoeld in artikel 8, van het besluit, de volgende maatstaven vastgesteld:

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het besluit wordt, voor zover het door de AFM in rekening te brengen kosten betreft, vastgesteld op:

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Indien aan een financiële onderneming in het jaar 2011 op grond van de wet een aanwijzing is gegeven of een last onder dwangsom is opgelegd, kan de toezichthouder aan deze financiële onderneming een bedrag in rekening brengen ter vergoeding van de in verband daarmee werkelijk gemaakte kosten die uitstijgen boven de kosten die onder normale omstandigheden voor het toezicht op die financiële onderneming zouden zijn gemaakt.

  • 2 Een bedrag dat door de toezichthouder op grond van het eerste lid in rekening is gebracht en door de desbetreffende financiële onderneming is betaald, wordt onverwijld terugbetaald indien het besluit tot het geven van de aanwijzing of tot het opleggen van de last onder dwangsom is ingetrokken of na beroep is vernietigd.

  • 3 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt op zodanige wijze gespecificeerd dat daaruit blijkt dat het gebaseerd is op de werkelijk gemaakte kosten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

Twee of meer aanbieders van beleggingsobjecten die gedurende het gehele jaar, in steeds dezelfde samenstelling, gezamenlijk aanbiedingen doen aan consumenten, of deze aanbiedingen aan consumenten gezamenlijk beheren, worden voor wat betreft deze regeling aangemerkt als één aanbieder.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2013]

Er wordt een bedrag van € 225 in mindering gebracht op de totale heffing voor adviseurs en bemiddelaars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel m, onder 1°, van het besluit waarvan de medewerkers met klantcontact op 1 juli 2012 elk afzonderlijk geregistreerd zijn bij de Stichting DSI, voor adviseurs en bemiddelaars waarvan de vergunning in 2012 vóór 1 juli is komen te vervallen maar waarvan de medewerkers met klantcontact tot dat tijdstip nog elk afzonderlijk geregistreerd waren bij Stichting DSI en voor adviseurs en bemiddelaars waaraan ná 1 juli 2012 een vergunning door de AFM is of wordt verleend en waarvan de medewerkers met klantcontact op het tijdstip van de vergunningverlening elk afzonderlijk geregistreerd waren of zijn bij de Stichting DSI.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Bijlage , behorend bij artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]

Categorie

Bandbreedte/Maatstaf

Verdeelsleutel

DNB

clearinginstellingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van het besluit en banken en ondernemingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, onder 1, 2° en 3°, van het besluit

€ 0 tot en met € 80 mln.

€ 2.853 per € 1 mln.

 

> € 80 mln. tot en met € 400 mln.

€ 1.229 per € 1 mln.

 

> € 400 mln. tot en met € 4 mld.

€ 646 per € 1 mln.

 

> € 4 mld.

€ 188 per € 1 mln.

zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel d, van het besluit

 

€ 0,259 per verzekerde

verzekeraars als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel e, van het besluit

 

0,0563% van het bruto premie-inkomen

beheerders als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel f, onder 1° en 2°, van het besluit en beleggingsmaatschappijen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel g, van het besluit

balanstotaal: € 0 tot en met € 5 mld.

€ 2,20 per € 500.000

 

balanstotaal: > € 5 mld.

€ 0

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel h, onder 1°, van het besluit

0 tot en met 10 werkzame personen

€ 750 per werkzame persoon

 

> 10 werkzame personen

€ 500 per werkzame persoon

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel h, onder 3°, van het besluit

vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 0 per vergunning

 

vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 3.500 per vergunning

 

vergunning voor vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 3.500 per vergunning

 

vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 0 per vergunning

 

vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de we

€ 5.600 per vergunning

 

vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 2.700 per vergunning

 

0 tot en met 250 rekeningen

€ 0 per rekening

 

> 250 tot en met 10.000 rekeningen

€ 19 per rekening

 

> 10.000 rekeningen

€ 0 per rekening

betaalinstellingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel i, onder 1°, van het besluit en elektronischgeldinstellingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel m, onder 1°, van het besluit

provisie- en commissie-inkomsten € 0 tot en met € 200.000

€ 5.000

 

provisie- en commissie-inkomsten > € 200.000 tot en met € 500.000

€ 10.000

 

provisie- en commissie-inkomsten >€ 500.000 tot en met € 1.000.000

€ 15.000

 

provisie- en commissie-inkomsten > € 1.000.000 tot en met € 5.000.000

€ 20.000

 

provisie- en commissie-inkomsten > € 5.000.000

€ 25.000

AFM

clearinginstellingen en banken als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Transactie

€ 0 per 100.000 transacties of een gedeelte daarvan

banken als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van het besluit en banken als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, van het besluit

€ 0 tot en met € 80 mln.

€ 640 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

 

> € 80 mln. tot en met € 400 mln.

€ 325 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

 

> € 400 mln. tot en met € 4 mld.

€ 130 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

 

> € 4 mld.

€ 0

schadeverzekeraars of natura-uitvaartverzekeraars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel d, onder 1°, van het besluit

€ 0 tot en met € 1 mld.

€  36,50 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

 

> € 1 mld.

€ 0

levensverzekeraars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel d, onder 3°, van het besluit

€ 0 tot en met € 500 mln.

€ 960 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

 

> € 500 mln.

€ 75 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

Beheerders en beleggingsmaatschappijen zonder aparte beheerder als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel e, onder 1°, van het besluit

€ 0 tot en met € 3,5 mld.

€ 16 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

 

> € 3,5 mld. tot en met € 6 mld.

€ 12 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

voor beheerders als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel e, 2°, van het besluit

> € 6 mld.

€ 0

 

€ 0 tot en met € 3,5 mld

€ 16 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

 

> € 3,5 mld. tot en met € 6 mld.

€ 12 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

 

> €6 mld.

€ 0

n Nederland gevestigde beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, onder 2°, van het besluit

vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 684 per vergunning

 

vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 2.057 per vergunning

 

vergunning voor vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 2.741 per vergunning

 

vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 2.057 per vergunning

 

vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 684 per vergunning

 

vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 684 per vergunning

 

0 tot en met 10.000 rekeningen

€ 1,29 per rekening

 

> 10.000 tot en met 20.000 rekeningen

€ 1,22 per rekening

 

> 20.000 tot en met 100.000 rekeningen

€ 1,08 per rekening

 

> 100.000 tot en met 400.000 rekeningen

€  0,58 per rekening

 

> 400.000 rekeningen

€ 0,14 per rekening

in Nederland gevestigde financiële ondernemingen als bedoeld in artikel 5, onderdeel o, van deze regeling

0 tot en met 10.000 rekeningen

€ 1,29 per rekening

 

> 10.000 tot en met 20.000 rekeningen

€ 1,22 per rekening

 

> 20.000 tot en met 100.000 rekeningen

€ 1,08 per rekening

 

> 100.000 tot en met 400.000 rekeningen

€ 0,58 per rekening

 

> 400.000 rekeningen

€ 0,14 per rekening

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, onder 3°, van het besluit

0 tot en met 1 persoon

€ 0

 

> 1 tot en met 5 personen

€ 700 per persoon

 

> 5 personen

€ 800 per persoon

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, onder 4°, van het besluit

 

€ 166 per uur

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, onder 4°, van het besluit, die op 31 december 2011 beschikten over een vergunning

 

€ 7,50 per gerealiseerd direct toezichtuur in 2011

marktexploitanten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel h, onder 1°, van het besluit

 

€ 166 per uur

marktexploitanten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel h, onder 1°, van het besluit die op 31 december 2010 beschikten over een vergunning als marktexploitant

 

€ 7,50 per gerealiseerd direct toezichtuur in 2011

uitgevende instellingen, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel i, onder 2°, van het besluit, niet zijnde beleggingsinstellingen

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van:

€ 0 tot en met € 500 mln.

€ 3.165

 

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van:

> € 500 mln. tot en met € 6,5 mld.

€ 9.700

 

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van:

> € 6,5 mld.

€ 19.500

aanbieders van krediet als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel l, onder 1°, van het besluit

0 tot en met 7.500

€ 2,40 per cliënt

 

> 7.500 tot en met 100.000

€ 0,12 per cliënt

 

> 100.000

€ 0

aanbieders van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel l, onder 2°, van het besluit

€ 0 tot en met € 5 mln.

€ 1.312,50 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

 

> € 5 mln. tot en met € 100 mln.

€ 637,50 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

 

> € 100 mln.

€ 0

     

adviseurs en bemiddelaars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel m, onder 1°, van het besluit

0 tot en met 1 fte

€ 0

 

> 1 fte tot en met 21 fte

€ 135 per fte

 

> 21 fte tot en met 201 fte

€ 120 per fte

 

> 201 fte

€ 0