Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijk mandaatbesluit voor de voorzitter van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden[Regeling vervallen per 01-10-2012.]

Geldend van 29-06-2012 t/m 30-09-2012

Tijdelijk mandaatbesluit voor de voorzitter van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

Artikel 1 [Vervallen per 01-10-2012]

  • 1 Aan de heer ing. M.C.J. van Pernis, voorzitter van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden ten aanzien van het personeel dat de minister aan de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden ter beschikking stelt. Onder P&O-aangelegenheden wordt verstaan: aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget.

  • 2 In uitzondering op het eerste lid geldt het mandaat, de volmacht en de machtiging niet voor de volgende aangelegenheden:

    • a. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden;

    • b. besluiten ten aanzien van ambtenaren voor wie salarisschaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies, waarvoor die salarisschalen gelden, inhoudende:

Artikel 2 [Vervallen per 01-10-2012]

Aan de voorzitter wordt op het werkterrein van de Commissie volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen en voor de daarmee samenhangende handelingen tot een maximum van € 569.414,– (zijnde het budget van het project Inrichten Advies- en verwijspunt klokkenluiden) na aftrek van nog openstaande verplichtingen en gerealiseerde uitgaven.

Artikel 3 [Vervallen per 01-10-2012]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2012.

  • 2 Het besluit vervalt op 1 oktober 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies