Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling Waadi

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/8970 tot aanwijzing van de bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en tot vaststelling van de inhoud van het verslag overtreding Waadi (Regeling Waadi)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 14b, vierde lid, en 15, derde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De Stichting Normering Arbeid wordt aangewezen als bewerker in de zin van artikel 14b, vierde lid, van de wet.

Artikel 3

De inhoud van het verslag, bedoeld in artikel 15 van de wet, bevat in ieder geval de volgende elementen:

  • a. datum verslag;

  • b. periode van onderzoek;

  • c. onderneming die overtreding heeft begaan;

  • d. overtreden wettelijke bepaling;

  • e. aanleiding onderzoek;

  • f. bevindingen;

  • g. reactie onderneming die overtreding heeft begaan.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Waadi.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 juni 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp