Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden ten aanzien van het personeel dat de minister aan de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden ter beschikking stelt. Onder P&O-aangelegenheden wordt verstaan: aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget.

  • 2 In uitzondering op het eerste lid geldt het mandaat, de volmacht en de machtiging niet voor de volgende aangelegenheden:

    • a. beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden;

    • b. besluiten ten aanzien van ambtenaren voor wie salarisschaal 14 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies, waarvoor die salarisschalen gelden, inhoudende:

  • 3 Aan de voorzitter wordt op het werkterrein van de Commissie volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en voor de daarmee samenhangende handelingen binnen het daartoe beschikbaar gestelde budget.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies