Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling indexering AKW-bedragen juli 2012

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juni 2012, nr. IVV/LZW/2012/8891, tot herziening van de AKW-bedragen (Regeling herziening AKW-bedragen juli 2012)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 13, tweede lid, en 41b van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 2. Verhoging rangorde bedragen

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdelen b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1994 worden verhoogd tot € 355,10, € 435,24 respectievelijk € 499,48.

Artikel 3. Intrekking regeling

De Regeling indexering AKW-bedragen januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW-bedragen juli 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juni 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp