Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststeling selectielijst neerslag handelingen ProRail en rechtsvoorgangers over de periode vanaf 1994

Geldend van 23-06-2012 t/m heden

Besluit vaststeling selectielijst neerslag handelingen ProRail en rechtsvoorgangers over de periode vanaf 1994

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 13 april 2012, nr. arc-2012.06491/2);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van ProRail en rechtsvoorgangers over de periode vanaf 1994’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 juni 2012

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]