Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling sociale veiligheid LHBT-jongeren op school[Regeling vervallen per 01-04-2015.]

Geldend van 20-06-2012 t/m 31-03-2015

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juni 2012, nr. DE/394766, houdende regels voor subsidieverstrekking ten behoeve van projecten die bijdragen aan de sociale veiligheid van LHBT-jongeren op school in schooljaren 2012–2013 en 2013–2014 (Regeling sociale veiligheid LHBT-jongeren op school)

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-04-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. LHBT-jongeren: lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender jongeren,

 • c. school: school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, of in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, of in artikel 1 van de Wet op de Expertisecentra,

 • d. bevoegd gezag: bevoegd gezag van een school, als bedoeld in artikel 1 Wet op primair onderwijs, of artikel 1 van de Wet op het voorgezet onderwijs, of in artikel 1 van de Wet op de Expertisecentra,

 • e. project: project ter bevordering van de sociale veiligheid van LHBT-jongeren op school,

 • f. projectplan: door scholen zelf ontwikkeld voorstel voor een project,

 • g. onderzoek: onderzoek naar de effectiviteit van projecten die bijdragen aan de sociale veiligheid van LHBT-jongeren op school,

 • h. procesevaluatie: kwalitatief onderzoek naar het verloop van het project,

 • i. effectmeting: scholen die in het schooljaar 2012–2013 een project uitvoeren, deelnemen aan de effectmeting en aan de procesevaluatie,

 • j. experimentgroep: scholen die in het schooljaar 2012–2013 een project uitvoeren, deelnemen aan de effectmeting en aan de procesevaluatie,

 • k. controlegroep: scholen die in het schooljaar 2012–2013 en 2013–2014 deelnemen aan de effectmeting, en in het schooljaar 2013–2014 een project uitvoeren,

 • l. kenniskring: serie bijeenkomsten waarin vertegenwoordigers van deelnemende scholen ervaringen uitwisselen over het verloop van de projecten.

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten [Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 De minister kan aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor de uitvoering van een project dat bijdraagt aan de sociale veiligheid van LHBT-jongeren, in het primair onderwijs gelijktijdig in groep 7 en groep 8, of in het voortgezet onderwijs gelijktijdig in klas 1 en klas 2.

 • 2 Het project, als bedoeld in lid 1, bevat de volgende elementen:

  • a) Externe voorlichting,

  • b) Omgangsvormen,

  • c) Aandacht voor LHBT in het bestaande lesprogramma,

  • d) Nazorg op school en

  • e) Ouderbetrokkenheid.

 • 3 De subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van een project in het schooljaar 2012–2013, of in het schooljaar 2013–2014.

Artikel 3. Aanvraag [Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverstrekking voor uitvoering van een project moet worden ingediend vóór 1 augustus 2012. Aanvragen ontvangen op of na 1 augustus 2012 worden niet in behandeling genomen.

 • 2 Tegelijk met de aanvraag moet een projectplan worden ingediend. Het projectplan bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, die invulling geven aan alle vijf elementen die zijn genoemd in artikel 2, lid 2.

 • 3 De aanvraag tot subsidieverstrekking voor uitvoering van een project wordt ingediend door het bevoegd gezag. Een bevoegd gezag kan voor maximaal vijf scholen subsidie aanvragen. Indien een bevoegd gezag voor meerdere scholen tegelijk een aanvraag indient, moet voor iedere school afzonderlijk een projectplan worden ingediend.

Artikel 4. Onderzoek [Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Het onderzoek, dat in opdracht van de minister wordt uitgevoerd, bestaat uit een effectmeting en een procesevaluatie.

 • 2 De effectmeting geschiedt door middel van een vragenlijst die op alle scholen wordt afgenomen bij de leerlingen in de klassen waarvoor subsidie is aangevraagd. De vragenlijst wordt tweemaal afgenomen: aan het begin van het schooljaar, in september of oktober, en aan het einde van het schooljaar.

 • 3 De procesevaluatie bestaat uit een digitale vragenlijst voor docenten en interviews op scholen.

  • a. De digitale vragenlijst onder docenten zal worden afgenomen aan het eind van het schooljaar op alle scholen in de experimentgroep.

  • b. De interviews op scholen worden afgenomen op enkele scholen in de experimentgroep, onder docenten, leerlingen, ouders, bestuurders en andere professionals die zijn betrokken bij de uitvoering van het project, individueel of in groepsverband. De minister beslist op welke scholen de interviews worden afgenomen.

Artikel 5. Verdeling experimentgroep en controlegroep [Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Ten behoeve van het onderzoek, worden de scholen, op basis van loting door een notaris in een experimentgroep en een controlegroep verdeeld. De uitslag van de loting wordt bekendgemaakt in november 2012.

 • 2 Scholen in de experimentgroep voeren het project uit in het schooljaar 2012–2013, en ontvangen hiervoor subsidie. Daarnaast nemen scholen in de experimentgroep deel aan de effectmeting en de procesevaluatie, die zullen worden uitgevoerd in opdracht van de minister.

 • 3 Scholen in de controlegroep:

  • a. nemen in het schooljaar 2012–2013 deel aan de effectmeting, en

  • b. voeren hun project uit in het schooljaar 2013–2014, ontvangen hiervoor subsidie, en nemen nogmaals deel aan de effectmeting.

Artikel 6. Kenniskring [Vervallen per 01-04-2015]

De minister organiseert enkele bijeenkomsten waarin vertegenwoordigers van deelnemende scholen ervaringen uitwisselen over het verloop van de projecten. De eerste bijeenkomst zal worden georganiseerd in 2012. Voor de experimentgroep zullen in de loop van het schooljaar 2012–2013 enkele bijeenkomsten worden georganiseerd, en voor de controlegroep in de loop van het schooljaar 2013–2014.

Artikel 7. Subsidieplafond [Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Het subsidieplafond voor deze regeling is € 1.260.000.

 • 2 De subsidie bedraagt € 8.000 per school in het primair onderwijs, en € 10.000 per school in het voortgezet onderwijs.

 • 3 Aan maximaal 70 scholen in het primair onderwijs wordt subsidie verstrekt, en aan maximaal 70 scholen in het voortgezet onderwijs. Na het schooljaar 2013–2014 wordt geen subsidie meer verstrekt.

Artikel 8. Wijze van verdeling beschikbare middelen [Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen. Daarbij geldt dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld geldt als datum van ontvangst met betrekking tot de verdeling.

 • 2 Indien toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde door loting vastgesteld.

Artikel 9. Betaling [Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Een beschikking tot subsidieverstrekking wordt gegeven binnen 6 weken na 31 juli 2012.

 • 2 De subsidie wordt in één keer uitbetaald, uiterlijk in de maand december van het schooljaar waarvoor subsidie is verstrekt.

Artikel 10. Besteding subsidie [Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Het eventueel niet voor de activiteiten aangewende deel van de subsidie kan worden besteed aan andere activiteiten van de instelling waarvoor bekostiging wordt verstrekt. De activiteiten moeten uiterlijk zijn uitgevoerd op de laatste dag van het schooljaar waarvoor subsidie wordt verstrekt.

 • 2 Verantwoording over besteding van de verstrekte subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving, zoals bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, behorende bij richtlijn RJ 660, alinea 212, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Artikel 11. Inwerkingtreding en geldigheidsduur [Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2015.

Artikel 12. Citeertitel [Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling sociale veiligheid LHBT-jongeren op school.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart