Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet revitalisering generiek toezicht[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2018.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het toezicht op provincies en gemeenten te verminderen en daartoe de regels in de Provinciewet en de Gemeentewet inzake taakverwaarlozing en schorsing en vernietiging te herzien en beter toepasbaar te maken, zodat bijzondere vormen van toezicht op provincies en gemeenten in andere wetten kunnen vervallen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1.1

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel 1.2

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel 1.3

[Red: Wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen.]

Artikel 1.4

[Red: Wijzigt de Wet dualisering gemeentebestuur.]

Artikel 1.5

[Red: Wijzigt de Wet dualisering provinciebestuur.]

Artikel 1.6

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 1.7

[Red: Wijzigt de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (KST 32157).]

Artikel 1.8

[Red: Wijzigt de Wet algemene regels herindeling.]

Artikel 1.9

[Red: Wijzigt de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.]

Artikel 1.10

[Red: Wijzigt de Ambtenarenwet.]

Artikel 1.11

[Red: Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel 1.12

[Red: Wijzigt de Huisvestingswet 20.. (KST 32271).]

Artikel 1.12a

[Red: Wijzigt de Huisvestingswet.]

Artikel 1.13

[Red: Wijzigt de Woningwet.]

Hoofdstuk II. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Artikel 2.1

[Red: Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]

Artikel 2.2

[Red: Wijzigt de Boswet.]

Artikel 2.3

[Red: Wijzigt de Reconstructiewet concentratiegebieden.]

Artikel 2.4

[Red: Wijzigt de Wet agrarisch grondverkeer.]

Artikel 2.5

[Red: Wijzigt de Wet ammoniak en veehouderij.]

Artikel 2.6

[Red: Wijzigt de Wet inrichting landelijk gebied.]

Artikel 2.7

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet grondkamers.]

Artikel 2.8

[Red: Wijzigt de Pandhuiswet 1910.]

Hoofdstuk III. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikel 3.1

[vervallen]

Artikel 3.2

[vervallen]

Artikel 3.3

[Red: Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]

Artikel 3.4

[Red: Wijzigt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Ontgrondingenwet, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en de Wet inzake de luchtverontreiniging.]

Artikel 3.5

[Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel 3.6

[Red: Wijzigt de Interimwet stad-en-milieubenadering.]

Artikel 3.7

[Red: Wijzigt de Wet bodembescherming.]

Artikel 3.8

[Red: Wijzigt de Wet geluidhinder.]

Artikel 3.9

[Red: Wijzigt de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.]

Artikel 3.10

[Red: Wijzigt de Waterwet.]

Artikel 3.11

[Red: Wijzigt de Locaalspoor- en Tramwegwet.]

Artikel 3.12

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel 3.13

[Red: Wijzigt de Planwet verkeer en vervoer.]

Artikel 3.14

[Red: Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]

Artikel 3.15

[Red: Wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.]

Artikel 3.16

De Belemmeringenwet Verordeningen wordt ingetrokken.

Artikel 3.17

[Red: Wijzigt de Wet op de strandvonderij.]

Artikel 3.18

[Red: Wijzigt de Wet luchtvaart.]

Artikel 3.19

[Red: Wijzigt de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.]

Hoofdstuk IV. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 4.1

[Red: Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel 4.2

[Red: Wijzigt de Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen.]

Artikel 4.3

[Red: Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel 4.4

[Red: Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]

Hoofdstuk V. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 5.1

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 5.2

[Red: Wijzigt de Archiefwet 1995.]

Hoofdstuk VI. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 6.1

[Red: Wijzigt de Wet publieke gezondheid.]

Artikel 6.2

[Red: Wijzigt de Wet op de jeugdzorg.]

Hoofdstuk VII. Ministerie van Financiën

Artikel 7.1

[Red: Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel 7.2

[Red: Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]

Hoofdstuk VIII. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel 8.1

[Red: Wijzigt de Politiewet 1993.]

Hoofdstuk X. Slotbepalingen

Artikel 10.1

Artikel 10.2

Deze wet wordt aangehaald als: Wet revitalisering generiek toezicht.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 24 mei 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,,

J. W. E. Spies

Uitgegeven de vijfde juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten