Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s scheikunde havo en vwo)[Regeling vervallen per 01-08-2017.]

Geldend van 01-08-2013 t/m 31-07-2017

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/403948, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s scheikunde havo en vwo

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs [Vervallen per 01-08-2017]

[Red: Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepalingen [Vervallen per 01-08-2017]

  • 2 In het schooljaar 2014–2015 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen scheikunde havo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 1, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen scheikunde havo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

  • 3 In het schooljaar 2015–2016 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen scheikunde vwo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 2, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen scheikunde vwo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. van Bijsterveldt-Vliegenthart