Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Verlofregeling TBS (wijziging van de bepalingen inzake verlof in geval van longstay, enz.)

Geldend van 27-05-2012 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 maart 2012 nr. 5701009/11/DJI, houdende wijziging van de Verlofregeling TBS in verband met een wijziging van de bepalingen inzake verlof in geval van longstay en enkele tekstuele aanpassingen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Verlofregeling TBS.]

Artikel II

Deze regeling is niet van toepassing op de machtigingen begeleid verlof, voor ter beschikking gestelden die geplaatst zijn in een longstay-voorziening, die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven